Klachtenprocedure Kwaliteitsvisitatie

Behorend bij het Visitatiereglement Kwaliteitsvisitatie (definitief, versie september 2017, versie 1.1)

Heeft u een klacht met betrekking tot de (commissie) Kwaliteitsvisitatie?

De commissie Kwaliteitsvisitatie probeert u als gevisiteerde of belanghebbende zo goed mogelijk te ondersteunen en begeleiden. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de u geboden dienstverlening. Wij beschouwen een klacht als uitgelezen kans om onze kwaliteit te verbeteren.

Hoe om te gaan met een klacht die betrekking heeft op de kwaliteitsvisitatie?

Allereerst voorziet het reglement van de commissie Kwaliteitsvisitatie in het volgende, in overeenstemming met de FMS:

Visitatiereglement Kwaliteitsvisitatie.
Artikel 23

Indien de gevisiteerde specialisten het niet eens zijn met de conclusie en verbeterpunten in het visitatierapport, kunnen zij binnen één maand na ontvangst van het definitieve visitatierapport hun bezwaren schriftelijk kenbaar maken aan de secretaris van de plenaire commissie kwaliteitsvisitatie, waarna desgewenst een gesprek volgt.

Artikel 24
Blijven er dan nog bezwaren bestaan, dan kunnen de specialisten zich schriftelijk wenden tot de secretaris van het bestuur van de NVvR of de vertrouwenscommissie (met het verzoek om een gesprek), teneinde te bezien of het visitatierapport op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen. In dat geval zal het visitatierapport aan de secretaris van het bestuur of de vertrouwenscommissie ter hand worden gesteld. Het oordeel van het bestuur van de NVvR of de vertrouwenscommissie is bindend.

 

Daarnaast voorziet de commissie Kwaliteitsvisitatie de volgende drie voorkomende situaties waaruit of waarbij een klacht kan ontstaan:

Dien deze klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 12 weken na oplevering van het visitatierapport [1], schriftelijk in, bij het bureau van de NVvR. Gebruik hiervoor het Klachtenformulier op de website. Vermeld daarbij uw contactgegevens. Klachten van leden op (-een van-) de volgende onderdelen van de kwaliteitsvisitatie worden in behandeling genomen:

1. de voorbereiding van de visitatiedag en de geboden (digitale) ondersteuning daarbij

2. het verloop van de visitatiedag en het functioneren van de visitatiecommissie

3. het visitatieverslag

Wat gebeurt er met uw klacht?

Binnen een week stuurt het bureau NVvR u een ontvangstbevestiging. Uw klacht wordt in eerste instantie door het dagelijks bestuur van de commissie Kwaliteitsvisitatie in behandeling genomen. Zo nodig wordt door hen overlegd met de visitatiecommissie ad hoc.

Het streven is om u binnen 4 weken van een inhoudelijke reactie te voorzien. Maar mocht deze termijn niet haalbaar zijn, dan wordt u geïnformeerd over de termijn waarbinnen u wel een antwoord kunt verwachten. Eventueel kan ook een gesprek volgen met (afgevaardigden van) de commissie.

Klachten en de afhandeling daarvan worden besproken tijdens een plenaire vergadering van de commissie Kwaliteitsvisitatie. Tevens wordt er melding van gemaakt in het jaarverslag van de commissie.

Niet tevreden met de afhandeling?

Als u niet tevreden bent met de reactie van de commissie Kwaliteitsvisitatie kunt u binnen 4 weken na ontvangst daarvan (-via het bureau NVvR-) schriftelijk bezwaar maken bij het algemeen bestuur van de NVvR. De commissie Kwaliteitsvisitatie kan, op verzoek van het bestuur, ten behoeve van de behandeling van uw bezwaar het visitatieverslag aan het bestuur verstrekken.[2]

Wanneer u niet reageert, beschouwen wij uw klacht als naar tevredenheid afgehandeld.

Naar het Klachtenformulier

[1] Zie art. 23 Visitatiereglement Kwaliteitsvisitatie, versie april 2015
[2] Zie art. 24 Visitatiereglement Kwaliteitsvisitatie, versie april 2015