Modulair onderhoud richtlijnen

Wat is modulair onderhoud?
Het beleid rondom ontwikkeling en onderhoud van medisch specialistische richtlijnen is volop in beweging en wordt gecoördineerd vanuit de Federatie Medisch Specialisten, i.s.m. de wetenschappelijke verenigingen.
Recent ontwikkelde richtlijnen bestaan uit modules. Een module is een uitgangsvraag met een aanbeveling, de onderbouwing, de overwegingen en verantwoordingsinformatie.
Deze opbouw maakt het mogelijk om verouderde onderdelen van richtlijnen efficiënter te herzien.
Momenteel wordt het proces van modulair richtlijnonderhoud verder ingericht.

Project Modulair onderhoud - FMS
Er staan ongeveer 400 richtlijnen in de Richtlijnendatabase. In de oude situatie wordt een richtlijn elke 8-10 jaar herzien. Het proces van herziening duurt 2 jaar en start op initiatief van de regie houdende vereniging, waarbij ad hoc een werkgroep wordt ingesteld. Deze situatie is niet meer gewenst. Er is behoefte aan een continu systeem voor het up-to-date houden van richtlijnen.
In de nieuwe werkwijze zal worden gewerkt met clusters richtlijnen, waarin richtlijnen over een zelfde thema samengevoegd worden. Per cluster wordt een clusterwerkgroep samengesteld die jaarlijks de actualiteit van de richtlijnen in het cluster beoordeelt en modules prioriteert die onderhouden moeten worden. De werkgroep is tevens betrokken bij het onderhoud van de modules. Afvaardiging van een specialist naar een clusterwerkgroep vindt plaats voor meerdere jaren. Als de betrokkenheid van een vereniging bij een cluster minder groot is, kan zij deelnemen aan een flexibele schil, die wanneer nodig geraadpleegd kan worden door de werkgroep.
Meer informatie:
Richtlijnen sneller actueel (FMS)
Richtlijnendatabase 

Koploperproject
In een pilot van Modulair Onderhoud wordt de voorgestelde werkwijze getoetst in 9 vormgegeven clusters met zo’n 30 richtlijnen. Dit project zal starten in de loop van 2020.

Werkgroep Modulair richtlijnonderhoud - NVvR
In een SKMS project wordt modulair onderhoud specifiek voor de NVvR verder ingericht. Hiermee wordt beoogd meer regie te krijgen over de richtlijnmodules waar de NVvR bij betrokken is.
Doel van het project is om een uniforme format voor modules beeldvormende diagnostiek te ontwikkelen en de ontwikkeling van een onderhoudsplan voor modules beeldvormende diagnostiek.
Dit project loopt gelijktijdig met het Koploperproject en daarom wordt het onderhoudsplan gericht op dezelfde clusters als het Koploperproject. Zo kan er vanuit de NVvR ook goede input richting het Koploperproject worden gegeven.
Meer informatie: SKMS project Modulair richtlijnonderhoud NVvR

Wat betekent dit voor de NVvR?
Om de NVvR zo goed mogelijk op het modulair onderhoud voor te bereiden en aansluiting te zoeken bij deze initiatieven zullen secties en richtlijnvertegenwoordigers gevraagd worden om input te geven over de bemensing van de clusters en flexibele schillen en de actualiteit van de richtlijnmodules. Alle hulp en input is hierbij welkom!
Voor vragen en meer informatie kunt u zich richten tot Karli Hubert (bureau) via nvvr@radiologen.nl