Beleid Corona-virus/COVID-19 en onderwijs voor aios

In verband met het Corona-virus/COVID-19 is in overleg tussen NVvR-bestuur, NVNG-bestuur, Concilium Radiologicum en Commissie Onderwijs besloten om het onderwijs voor aios tot en met vrijdag 10 april a.s. te annuleren. Dit betreft het RCO/blokonderwijs, BVT en LDO/differentiantenonderwijs. Communicatie hierover aan de deelnemers en docenten wordt verzorgd door het Onderwijssecretariaat Radiologie van het UMCU.

De NVvR en NVNG volgen hiermee het advies van de FMS om geen fysieke, 'live' bijeenkomsten van medisch specialisten meer te laten plaatsvinden. Ook sluit het aan bij beleid van verschillende ziekenhuizen, die hun staf en aios niet meer laten reizen en/of naar (grotere) bijeenkomsten laten gaan en geen bijeenkomsten met externen meer faciliteren.

Alternatieven

Over het inhalen van onderwijs zal informatie volgen wanneer er meer duidelijk is over de situatie rondom het Corona-virus/COVID-19. Over het onderwijs na 10 april a.s. is nu nog weinig te zeggen. Er zal worden onderzocht of dit zo nodig in alternatieve vormen is te organiseren, zonder dat deelnemers en docenten hoeven te reizen en fysiek bij elkaar te komen. Of dit mogelijk is, zal mede afhankelijk zijn van het onderwijs zelf, de beschikbare faciliteiten, de benodigde organisatie en logistiek en hoe het beleid rondom het Corona-virus/COVID-19 zich gaat ontwikkelen binnen en buiten de ziekenhuizen. Deelnemers en docenten zullen hierover tijdig worden geïnformeerd.

Voortgangstoets

De Voortgangstoets, die plaats zou vinden op woensdag 8 april aanstaande, is geannuleerd. Landelijke richtlijnen rondom het Corona-virus/COVID-19 worden uiteraard gevolgd. Momenteel wordt er door de Examencommissie met de betrokken gremia binnen de NVvR overleg gevoerd over de gevolgen van deze afgelasting. Mede in verband met de slaagverplichting, is de Examencommissie zich ervan bewust dat meerdere mogelijke scenario's zorgvuldig moeten worden afgewogen. Zodra er een besluit genomen is, zal berichtgeving plaatsvinden aan de aios en opleiders.