Commentaarfase richtlijn colorectaal carcinoom en voorstel echelonnering MDO

De commentaarfase van de conceptrichtlijn Colorectaal carcinoom is gestart. U kunt tot en met 2 april 2019 commentaar leveren op deze richtlijn.
Omdat darmkanker een hoog volume ziektebeeld betreft, waarvan slechts een deel hoog complex is, wordt gestreefd naar zogenaamde echelonnering van het MDO. Een uitgewerkt voorstel voor echelonnering wordt in deze commentaarronde meegestuurd om in dit stadium al zoveel mogelijk inhoudelijke input te krijgen vanuit de betrokken beroepsgroepen. Dit document wordt vooralsnog niet in de richtlijn opgenomen. Voor meer informatie zie de begeleidende brief bij de richtlijn.