Kennisagenda COVID-19 aangeboden aan VWS

De multidisciplinaire wetenschapscommissie COVID-19 van de Federatie Medisch Specialisten is in juli 2020 gestart met de ontwikkeling van een landelijke COVID-kennisagenda. Een intensief proces waar veel partijen, waaronder de NVvR, aan hebben bijgedragen. En met succes: de multidisciplinaire COVID-kennisagenda is op 21 januari 2021 aangeboden aan de directeur-generaal curatieve zorg van VWS en gepubliceerd op de website van de Federatie.

De COVID-kennisagenda is ontwikkeld om inzicht te krijgen waar de hiaten in de wetenschappelijke onderbouwing voor zowel COVID- als non-COVID zorg liggen. De agenda bevat een top 10 COVID- en een top 5 non-COVID-kennishiaten. De COVID-top 10 bevat de 10 belangrijkste kennishiaten op het gebied van infectiepreventie, diagnostiek, prognose, pathogenese, behandeling en nazorg van COVID-19. De non-COVID top 5 bevat de 5 belangrijkste kennishiaten op het gebied van de impact van COVID-19 op de volksgezondheid door uitgestelde, afgeschaalde of vermeden reguliere zorg.

Binnen deze kennisagenda zijn er twee radiologische COVID kennishiaten geprioriteerd:
Levert CT thorax of PET/CT een toegevoegde waarde boven op klinische parameters voor de keuze (en timing) van de meest effectieve therapie voor COVID-19, en in hoeverre is deze voorspellend voor chronische longschade?

Wat is de frequentie en wat zijn de gevolgen van myocard schade bij COVID-19 en welke interventies kunnen we inzetten om korte en lange termijn myocard schade te voorkomen?

Vervolg

ZonMw gaat samen met de Federatie en andere betrokken partijen vervolgstappen nemen om zoveel mogelijk vragen uit de kennisagenda verder uit te werken, met als doel het opstarten van urgent onderzoek dat direct bruikbare antwoorden oplevert. Uitgangspunt hierbij is dat zoveel mogelijk kennisvragen gebundeld worden opgepakt, waarbij gebruik gemaakt wordt van bestaande cohorten zoals bij het COVID-19 onderzoeksprogramma en lopend onderzoek. Daarnaast wordt in februari 2021 al weer begonnen met het proces om de kennisagenda te updaten, omdat het een levend document betreft.