Overleg NVN en NVvR bij het Zorginstituut over intra-arteriële behandeling (IAT)

Momenteel vindt over intra-arteriële behandeling (IAT) door de NVN en NVvR met vertegenwoordiging uit de besturen overleg plaats bij het Zorginstituut Nederland. Dit gebeurt samen met alle zogeheten ‘stakeholders’: de patiëntenorganisaties (Hart & Vaat groep, Hersenstichting, Hersenletsel.nl), ZN, NFU, NVZ, LNAZ, AZN, FMS en VWS is toehoorder.

Doel van het overleg bij het Zorginstituut is om met elkaar vóór 1 juni a.s. een tripartiete Kwaliteitsstandaard vast te stellen, die VWS als voldoende beoordeelt voor een beheerste implementatie van IAT. Op dat moment zal VWS afzien van het onderbrengen van IAT in de WBMV, zoals aangekondigd in een brief d.d. 23 december 2016.

De gezamenlijke benadering van de NVN en NVvR is om de regie te nemen c.q. te houden door de vastgestelde kwaliteitscriteria door beide verenigingen (voor acute beroertezorg in 2015 en voor IAT-centra in 2016) als uitgangspunt te nemen. Daarnaast is er een richtlijn acute beroertezorg/CVA in ontwikkeling (volgens de reguliere richtlijnenmethode van de FMS), moet er patiëntinformatie over IAT worden geschreven (naar voorbeeld van thuisarts.nl) en was de NVN al bezig een voorbeeldprotocol regionale inrichting acute beroertezorg te ontwikkelen.
Tezamen zou dit voldoen aan de eisen die het Zorginstituut aan een Kwaliteitsstandaard stelt, mits deze dan ook tripartiete (zorgaanbieder, patiënt, zorgverzekeraar) wordt aangenomen.