Overleg over tekort geneesmiddelen en advies alteplase

Het College Beoordeling Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hebben overleg over een langer durend tekort van de geneesmiddelen Actilyse (alteplase) en Metalyse (tenecteplase). Deze geneesmiddelen worden gebruikt bij de behandeling van een acuut myocardinfarct, longembolie en CVA. De minister van VWS heeft met een brief de Tweede Kamer over het dreigend tekort geïnformeerd.

Vanuit het Landelijk Coördinatiepunt Geneesmiddelen (LCG van de NVZA), dat in de COVID-19-pandemie is opgericht in opdracht van VWS, is op 17 juni jl. een advies over alteplase uitgebracht vanwege de kritische voorraad. Dit advies over het gebruik van alteplase en andere geneesmiddelen bij diverse indicaties is onder de aandacht gebracht van alle NVvR-leden via een mailing.

Update 4 juli: Op 1 juli is door het LCG een aangepast advies uitgebracht over alteplase en urokinase, dat via een mailing naar de leden van de secties Interventieradiologie/NVIR en Neuroradiologie is verstuurd.

Update 26 aug: Er is op dit moment geen sprake meer van een acuut tekort aan alteplase en ziekenhuizen hebben voldoende voorraden om in ieder geval de komende vier weken in het gebruik te voorzien.

Adviezen van het LCG komen tot stand na overleg in een Commissie Acute Tekorten Geneesmiddelen, waarvoor de betrokken partijen worden uitgenodigd. Het overleg wordt voorgezeten door een ziekenhuisapotheker en in dit geval zijn de NVN (neurologen), NVVC (cardiologen), NVALT (longartsen) en NVvR betrokken.

Eventuele vragen van de media worden centraal gecoördineerd via de FMS.