Uitnodiging tot deelname werkgroep Kennisagenda Radiologie 2023-2027

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie wordt op korte termijn gestart met de ontwikkeling van de Kennisagenda Radiologie 2023-2027. Dit project is een vervolg op de Kennisagenda Radiologie 2018-2022 en gaat vanaf juli 2021 van start.

Doelstelling
Een kennisagenda is een beschrijving van de belangrijkste kennishiaten binnen een discipline. Daarbij hoort een plan van aanpak dat beschrijft hoe deze kennislacunes kunnen worden opgelost door middel van klinisch onderzoek.

Het doel van dit project is te komen tot een kennisagenda voor de radiologie. In deze nieuwe kennisagenda wordt specifiek aandacht gegeven aan innovaties, naast onderwerpen voor zorgevaluatie, omdat er binnen het vakgebied behoefte bestaat aan adoptie of inbedding van nieuwe technieken in de reguliere zorg. Door de meest relevant kennisvragen te agenderen hopen we wetenschappelijke studies te initiëren om deze vragen beantwoord te krijgen. Het beantwoorden van de onderzoeksvragen leidt tot meer kennis, betere richtlijnen en effectievere en meer doelmatige zorg voor patiënten.

Klik hier voor meer informatie over de oude en nieuwe kennisagenda. Een overzicht van de lopende wetenschappelijke onderzoeksprojecten die worden onderschreven door de NVvR, bijvoorbeeld vanwege het voorkomen van de onderzoeksvraag op de Kennisagenda Radiologie kunt u hier vinden.

Interesse in deelname aan de werkgroep?
Op korte termijn willen we een werkgroep samenstellen (n=8) en een eerste bijeenkomst gaan plannen voor na de zomerperiode. De kennisagenda ligt op het raakvlak van wetenschap, kwaliteit en praktijk. Er wordt bij het samenstellen van de werkgroep rekening gehouden met het betrekken van de verschillende relevante gremia binnen de NVvR. Klik hier voor meer informatie.

Op dit moment zijn er nog enkele plaatsen vacant in de werkgroep, onder andere t.b.v. de vertegenwoordiging van grotere, topklinische ziekenhuizen. Als u interesse heeft om deel te nemen kunt u dit kenbaar maken via nvvr@radiologen.nl