Verbetersignalement Klachten vanuit de lage rug gepubliceerd

Het Zorginstituut heeft het Verbetersignalement Klachten vanuit de lage rug gepubliceerd. Het rapport is samen met vertegenwoordigers van de betrokken organisaties van zorgverleners, patiënten en zorgverzekeraars opgesteld in het kader van het programma Zinnige Zorg gericht op het systematische onderzoek naar de samenstelling en toepassing van zorg in het verzekerde pakket.
De sectie neuroradiologie is in dit traject betrokken geweest en heeft input geleverd op het rapport. In lijn met andere Zinnige Zorg trajecten wordt dit verbetersignalement niet bestuurlijk door de NVvR geautoriseerd.

De NVvR wordt niet genoemd als regiehouder of betrokken partij bij een concrete verbeteractie in het verbetersignalement.
Bij de verbeterpunten “het laten aansluiten van richtlijnen van beroepsgroepen op kwaliteitsstandaarden” en “het in de praktijk implementeren van leidraad en richtlijnen” worden “relevante beroepsgroepen” als verantwoordelijke partij genoemd. We hebben het Zorginstituut laten weten dat voor de NVvR geldt dat zij bij nieuwe richtlijnen en leidraden altijd oog heeft voor de aansluiting bij andere richtlijnen en de implementatie in de praktijk. We kunnen deze verantwoordelijkheid echter alleen nemen bij richtlijnen waar we actief bij betrokken zijn.

Het ingebrachte commentaar van de NVvR is terug te vinden op blz 54-55 in het rapport. Op basis van de reactie van het Zorginstituut op dit commentaar hebben we hen nog het volgende aanvullende bericht gestuurd:

Het belangrijkste punt van commentaar van de NVvR betreft de rol van MRI LWK in de eerste lijn.
Zoals door het Zorginstituut bij dit punt wordt geantwoord, wordt in de huidige richtlijnen het aanvragen van een MRI vanuit de eerste lijn niet aanbevolen, wegens ontbreken van wetenschappelijk bewijs. Echter merkt de NVvR op dat dit in de praktijk wel regelmatig gebeurt, zorgverzekeraars dit toestaan, en dat ervaringen hiermee positief zijn.
De NVvR is van mening dat wetenschappelijk onderzoek nodig is om de (kosten)effectiviteit van het aanvragen van MRI door de eerste lijn goed te kunnen bepalen. Dit kan níet worden geadresseerd met een review zoals het Zorginstituut voorstelt, aangezien het onderzoek bij deze patiëntenpopulatie nog uitgevoerd moet worden en dus nog niet terug te vinden is in een literatuur review.
Op basis van nieuwe evidence uit onderzoek kunnen de aanbevelingen in de huidige richtlijnen worden aangepast of juist verder worden aangescherpt en ontstaat meer duidelijkheid over de plaats van MRI in de eerstelijn.
Het voorstel van het Zorginstituut om nadere afspraken te maken over de indicatie van MRI vindt de NVvR een goed voornemen, maar dit dient ons inziens niet alleen te gebeuren op basis van de bestaande richtlijnen, vanwege bovengenoemde beperkingen, maar mede op basis van de resultaten van het voorgestelde wetenschappelijk onderzoek en de daaruit voortvloeiende (nieuwe) aanbevelingen in de richtlijnen. Dit is helaas niet op korte termijn te realiseren.

Zie rapport: Verbetersignalement klachten vanuit de lage rug
Meer informatie over dit Zinnige Zorg traject: https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/zenuwstelsel/zinnige-zo...