Verzoek tot aanleveren kennisvragen voor gezamenlijke COVID-19 kennisagenda

Vanuit de multidisciplinaire wetenschapscommissie COVID-19 het verzoek om kennisvragen te formuleren gerelateerd aan de zorg rond COVID-19. Kennisvragen kunnen via het inventarisatieformulier tot 27 september ingestuurd worden naar nvvr@radiologen.nl 

Binnen de Federatie Medisch Specialisten is op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) een multidisciplinaire wetenschapscommissie COVID-19 opgericht. Doel van de commissie is het initiëren en coördineren van samenwerking tussen specialismen en instellingen m.b.t. COVID-19 gerelateerd onderzoek. 
Recent is door deze wetenschapscommissie het project ‘Kennisagenda COVID-19’ gestart om te inventariseren waar in de praktijk gebreken aan wetenschappelijke onderbouwing (openstaande kennisvragen) liggen rondom COVID-19-zorg en de gevolgen ervan. Het doel van deze multidisciplinaire kennisagenda is om een overzicht te geven van de belangrijkste kennisvragen met betrekking tot infectiepreventie, diagnostiek, behandeling (medicamenteus en niet-medicamenteus) en nazorg van COVID-19 én de(indirecte) impact van COVID-19 op de volksgezondheid via uitgestelde, afgeschaalde of vermeden reguliere zorg. Meer informatie vindt u hier.