Vragen bij besluit herregistratie medisch specialisten

De Federatie Medisch Specialisten heeft naar aanleiding van vragen die zijn gesteld over het Besluit Herregistratie en op verzoek van enkele WV-en een FAQ ontwikkeld. De FAQ is afgestemd met College Geneeskundige Specialismen (CGS) en Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).

Uitgangspunten voor de nieuwe herregistratie-eisen komen in grote lijnen op het volgende neer:
-Herregistratie wordt verleend op voorwaarde dat er sprake is van verantwoord functioneren en toereikende deskundigheid;
-Hart van het vernieuwde herregistratiesysteem is deelname aan regelmatige evaluatie van individueel functioneren en van het functioneren van de groep waarbinnen de desbetreffende specialist of profielarts werkzaam is;
-Het Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) fungeert als vliegwiel; met het POP kan de specialist gericht werken aan verbeteracties die uit de evaluatie voortkomen.

RGS is nog bezig met de verdere uitwerking van de regels, bijvoorbeeld voor collega’s in het buitenland. Voor alle medisch specialisten geldt dat tot 1 januari 2020 het oude Kaderbesluit CCMS nog geldt. Dit houdt in dat de medisch specialist die niet aan die eisen kan voldoen hier vrijstelling voor krijgt. Voor de regelgeving die vanaf 2020 gaat gelden, is deze vraag nog onderdeel van wijzigingsvoorstellen van CGS. De Federatie kan dus pas ingaan op deze vraag op het moment dat duidelijk is geworden of CGS het Besluit Herregistratie hier nog op zal aanpassen.
Bij een kwaliteitsvisitatie van de NVvR is het nadrukkelijk wel de bedoeling dat àlle radiologen, ook fellows, chefs de Clinique, SIDS e.a. deelnemen aan de visitatie wanneer deze plaatsvindt.

Op 1 november as (Utrecht Papendorp, 17.00 - 19.00 uur) vindt een tweede invitational van RGS plaats inzake de implementatie van het besluit herregistratie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het NVvR bureau.