BTW-plicht bij vacatievergoedingen per 2015

Door de NVvR worden voor een aantal activiteiten vacatievergoedingen uitbetaald. Degene die geregeld een vacatievergoeding ontvangt, is in principe BTW-plichtig. Hieronder vindt u informatie over de zogeheten "kleine ondernemersregeling" (KOR) tot 1 januari 2020. Klik hier voor informatie over de nieuwe KOR per 1 januari 2020

De BTW-plicht geldt dus bijvoorbeeld als u docent bent bij onderwijsactiviteiten van de NVvR (sandwichcursussen, regionaal onderwijs), maar ook indien u visitatie-activiteiten verricht (zowel opleidings- als kwaliteitsvisitatie). Waar in de onderstaande informatie of in de bijlagen 'radioloog' staat vermeld, kan ook gelezen worden 'radioloog in opleiding'. Er kunnen twee situaties worden onderscheiden:

  1. Per kalenderjaar blijft het door u gedeclareerde bedrag onder (afgerond) € 6.400;
  2. Per kalenderjaar declareert u meer dan (afgerond) € 6.400.
     

Ad 1. Opbrengsten minder dan (afgerond) € 6.400

In deze situatie kunt u op grond van de zgn. “kleine ondernemers-regeling” ontheven worden van de BTW-plicht (en de administratieve verplichtingen die hiermee samenhangen). U dient hiervoor een verzoek te richten aan het kantoor van de Belastingdienst waaronder u ressorteert.[*] Dit ontheffingsverzoek hoeft u in principe maar eenmalig in te dienen. Aan het verzoek kan terugwerkende kracht worden verleend tot aan het moment waarop het verzoek is ingediend mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. De Belastingdienst beslist op dit verzoek bij beschikking.

Ad 2. Opbrengsten (onderwijs, visitatie) meer dan (afgerond) € 6.400

Mocht u per kalenderjaar meer declareren dan € 6.400 dan kunt u als docent ontheven worden van uw BTW-plicht door u te laten inschrijven in het “Centraal Register Kort Beroepsonderwijs” (CRKBO). Deze mogelijkheid staat niet open voor visiteurs.

Beschikt u over een officiële PO-, VO-, MBO- of HO-lesbevoegdheid en/of over een relevant diploma van de Stichting PHBO Nederland (zie verder de website van het CRKBO), dan kunt u zonder audit worden ingeschreven in het CRKBO Register Docenten. Zo niet, dan vindt er eerst een audit plaats (checklist audit docent versie januari 2017 CRKBO).

Indienen declaratie/uitreiken factuur

De declaratieregeling van de NVvR geldt voor alle activiteiten die ten behoeve van de NVvR worden verricht en waarvoor vacatievergoedingen worden toegekend (dus ook voor onderwijsactiviteiten en het uitvoeren van visitaties). Het afgesproken netto vacatiebedrag blijft hetzelfde, zowel voor declaraties (zonder BTW) als facturen (met BTW). Beide kunnen worden ingediend bij het bureau van de NVvR. 

Voor een nadere uiteenzetting over de BTW-plicht en de verplichtingen die hiermee samenhangen, alsmede over de mogelijkheden tot ontheffing hiervan, kan ik verwijzen naar uitgebreide informatie voor docenten en voor visiteurs hierover. Mocht u daarna nog vragen hebben dan zijn wij graag bereid deze te beantwoorden. In voorkomende gevallen zullen wij deze vragen doorgeleiden naar onze accountant die ons op de bovengenoemde regelgeving gewezen heeft en mede zorg heeft gedragen voor de inhoud van deze informatie. Daarnaast kunt u hierover natuurlijk ook contact opnemen met uw eigen accountant/belastingadviseur.

 

Dr. O.E.H. Elgersma, penningmeester
1 september 2015, aangevuld 12 februari 2016

* Tezamen met het verzoek om ontheffing van de administratieve verplichtingen (voor de BTW) dient u ook een KvK-formulier “Opgaaf startende onderneming” in te vullen.