Accreditatiereglement

Reglement, uitvoeringsregels, procedure en werkwijze van de commissie Accreditatie van de NVvR. Onderstaande versie van juni 2013 zal worden geactualiseerd op basis van de aanpassingen die zijn vastgesteld in de AV van 21 juni 2018 met de komst van GAIA.

Inleiding
Vanuit de maatschappij maar ook vanuit de beroepsgroep is, er veel aandacht voor de kwaliteit van medisch denken en handelen. Het is vanzelfsprekend dat de medisch specialist zich bijschoolt in zijn/haar vak en in gerelateerde andere specialismen en competenties om zijn/haar beroep optimaal te kunnen uitoefenen.
In de radiologie volgen vernieuwingen elkaar in hoog tempo op. Het is belangrijk hiervan kennis te nemen en deze kennis in de eigen omgeving uit te dragen.
Ook de RGS onderkent het belang van bij- en nascholing (BNS) van de Nederlandse specialist, in ons geval de radioloog en de behaalde BNS-punten vormen een van de voorwaarden voor de vijfjaarlijkse herregistratie. Dit is een direct gevolg van de wet BIG (1996), waarin is vastgelegd dat BNS verplicht is voor de herregistratie van medisch specialisten.
 
Achtergrond
De European Association of Radiology (EAR) heeft in 1996 richtlijnen vastgesteld voor een programmatische benadering van Continuing Medical Education (CME). Dit is een aangepaste versie van het Engelse systeem, dat sinds 1994 door de Royal College of Radiologists wordt gebruikt. Dit is weer afgeleid van het Amerikaanse systeem (ACGME). De NVvR sluit zich bij deze systematiek aan.
Continuing Medical Education (CME), is samen met Continuing Professional Development (CPD), een voortdurend leerproces, dat alle radiologen aangaat vanaf het begin van hun opleiding tot aan het moment dat zij hun loopbaan beëindigen.
In Europa, de USA en vele andere landen is een accreditatiestelsel opgebouwd waarmee de specialist punten kan verzamelen door het bijwonen van congressen en gespecialiseerde cursussen in binnen- en buitenland.
In de meeste landen levert 1 uur bij- en nascholing 1 accreditatiepunt op.
Omdat 1 uur = 1 punt een gemakkelijk te hanteren begrip is en dit door de grootste internationale congressen (bijv. RSNA, ARRS, ECR) al werd gehanteerd, is dit in 1999 door de Commissie Accreditatie van de NVvR overgenomen.
De NVvR stelt dat het CME/CPD proces een integraal onderdeel is van een kwalitatief verantwoorde radiologische beroepsuitoefening en praktijkvoering.
Iedere radioloog moet daarom, met het oog op kwaliteit maar ook voor herregistratie door de RGS, redelijkerwijze kunnen aantonen, dat hij/zij gemiddeld 40 uur per jaar en over een periode van 5 jaar ten minste 200 uren aan CME/CPD activiteiten heeft besteed.
Het merendeel van de punten moeten op het gebied van de radiologie worden behaald. Voor de overige punten kunnen kennis en kunde ook via bijvoorbeeld management cursussen, bijscholing op medicolegaal en ethisch gebied en andere competenties op peil gehouden worden. Dit sluit aan op het competentie model (CanMeds) dat de basis is van de huidige opleiding Radiologie. Ook accreditatiepunten van andere medisch specialismen mogen worden overgenomen.
 
De NVvR is van mening dat CME/CPD een kwaliteitseis is die tot de individuele professionele verantwoordelijkheid van de radioloog behoort. De radioloog houdt dus zelf een registratie bij van de BNS activiteiten en de daarbij verworven punten.
 
 

 

REGLEMENT Commissie Accreditatie NVvR
Geaccordeerd Algemene Vergadering: 20 juni 2013
 
1. Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
NVvR: Nederlandse Vereniging voor Radiologie
Bestuur: bestuur van de NVvR
Concilium: Concilium Radiologicum
CA-NVvR: Commissie Accreditatie van de NVvR
RGS (voorheen MSRC): Registratie Commissie Geneeskundig Specialisten
AV: Algemene vergadering NVvR
BNS: bij- en nascholing
CME: Continuing Medical Education
CPD: Continuing Professional Development
IGZ: Inspectie gezondheidzorg
EACCME: European Accreditation Council for Continuing Medical Education
UEMS: European Union of Medical Specialists
ABAN: Accreditatie Bureau Algemene Nascholing
 
2. Doel
Het Bestuur van de NVvR beschouwt het als haar verantwoordelijkheid de kwaliteit van bij- en nascholing te bewaken.
Hiervoor is de Commissie Accreditatie in het leven geroepen, die de aanvragen voor accreditatie beoordeelt en de punten toekent, waarbij steeds aansluiting gezocht zal worden bij al bestaande nationale en internationale accreditatienormen.
 
3. De Commissie Accreditatie van de NVvR
3.1 Benoeming en samenstelling
Ter uitvoering van de registratie van de diverse bij- en nascholingsactiviteiten en het toekennen van punten aan deze activiteiten wordt door de AV van de NVvR een commissie ingesteld.
De voorzitter van de CA-NVvR wordt op voordracht van het Bestuur door de AV van de NVvR benoemd.
De Commissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden, die voor een periode van 3 jaar worden benoemd.
De zittingsperiode kan eenmaal worden verlengd met dezelfde periode.
In de CA-NVvR dienen zitting te hebben:
- een lid van het Concilium
- een lid van de Onderwijscommissie
- leden van de NVvR, waaronder minstens 1 door de RGS erkende opleider
De CA-NVvR besluit bij meerderheid van stemmen. In geval van staken van de stemmen beslist de voorzitter.
3.2 Taak
Het opstellen van accreditatieprocedures voor bij- en nascholingsactiviteiten.
Het inventariseren en registreren van CME-activiteiten.
Het verspreiden van de lijst van geaccrediteerde CME-activiteiten via NetRad.
 
4. Overleg en verantwoording
Jaarlijks vindt ten minste eenmaal overleg plaats tussen de CA-NVvR en het Bestuur. Jaarlijks wordt in de AV de accreditatie geagendeerd. De CA-NVvR brengt jaarlijks verslag uit van haar activiteiten. Jaarlijks wordt de begroting van de CA-NVvR ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur.
 
5. Slotbepaling
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de voorzitter van de CA-NVvR na overleg met het Bestuur.

 

Accreditatie: Regels, afspraken en werkwijze
 
De Commissie Accreditatie van de NVvR (CA-NVvR) heeft tot taak de BNS te faciliteren voor haar leden. Hierbij worden de volgende regels gehanteerd:
 
De radioloog is ZELF verantwoordelijk voor het verwerven van de vereiste BNS-punten en het administreren daarvan. Dit wil zeggen dat, in tegenstelling tot sommige andere specialistenverenigingen, geen centrale registratie van behaalde BNS-punten plaatsvindt binnen de NVvR. De radioloog overlegt desgevraagd de bewijzen van BNS met de toegekende punten (o.a. te controleren via de website NVvR) aan de RGS op het moment van herregistratie.
 
A. De BNS-activiteiten worden onderverdeeld in radiologische en algemene BNS
1. Radiologische  BNS: puur vakinhoudelijke radiologische BNS. Hieronder valt ook BNS op nucleair geneeskundig terrein.
2. Algemene BNS. Hieronder wordt verstaan:
a) BNS primair gericht op andere medisch-specialistische gebieden of
b) deskundigheidsbevordering in de andere CanMeds competenties
(medisch handelen, communicatie, samenwerking, organisatie en financiering, maatschappelijk handelen en preventie, kennis en wetenschap, professionaliteit en kwaliteit).
De AV van de NVvR heeft besloten dat de meerderheid van het totale aantal benodigde BNS punten moet worden behaald met puur vakinhoudelijke radiologische BNS (A1). Een minderheid van het totale aantal benodigde BNS punten mag worden behaald met, bovengenoemde, algemene BNS (A2 a en b).
 
B. De CA-NVvR erkent de accreditatienormen en bepalingen van erkende West-Europese en Noord-Amerikaanse zusterverenigingen. Dit zijn onder andere de European Commission on Accreditation (ECA) en de American Medical Association (AMA), en neemt de toegekende punten één op één over.
Betreffende algemene BNS neemt de NVvR de door de ABAN toegekende punten over.
Voor alle BNS geldt een maximum van 3 punten per dagdeel, 6 punten per dag en 40 punten per activiteit.
N.B.: Bij aanwezigheid controle is het op het deelname certificaat vermelde aantal punten leidend.
 
Bovenstaande betekent dat slechts een beroep gedaan hoeft te worden gedaan op het oordeel van de CA-NVvR, wanneer BNS-activiteiten niet in de lijst van de website (www.radiologen.nl) van de NVvR voorkomen en er ook nog geen punten zijn toegekend door een door de CA-NVvR erkende instantie.
 
C. Er zijn verschillende categorieën voor BNS:
a. Radiologische Congressen met aanwezigheid controle en een eigen accreditatiesysteem:
De grote (internationale) radiologische congressen (RSNA, ARRS, AUR, ECR, ASER, IDKD etc.) hebben een eigen accreditatiesysteem. De deelnemer krijgt zelf de afrekening voor uren BNS die hij/zij heeft gevolgd.
Hiervoor geeft de NVvR sinds 1 januari 2008 geen eigen punten meer, maar de verworven punten mogen worden overgenomen.
Wanneer deze BNS al is geaccrediteerd hoeft bij de NVvR niet nogmaals accreditatie te worden aangevraagd.
b. Andere radiologische congressen zonder een eigen accreditatiesysteem:
Deze worden (grotendeels) voor een periode van 3-5 jaar geaccrediteerd, waarbij de puntenaantallen worden vastgesteld op basis van het definitieve programma.
Voorbeelden: Sandwichcursus, radiologendagen, ESSR, ESNR, ESHNR, ESGAR, ESMRMB, ISMRM, MRI-Heerlen, Erasmus Courses, etc.
Veel van deze geaccrediteerde congressen en cursussen staan, met vermelding van het maximaal te behalen aantal punten, op de website van de NVvR. Vaak zijn deze congressen al geaccrediteerd door een bevoegde instantie en staat het maximaal te behalen aantal punten op het programma/website van het betreffende congres. Die punten mogen worden overgenomen.
Wanneer deze BNS al is geaccrediteerd hoeft bij de NVvR niet nogmaals accreditatie te worden aangevraagd.
Wanneer organiserende instanties overgaan tot het registreren en administreren van de daadwerkelijk gevolgde uren BNS vallen deze congressen en cursussen onder C.a.
c. Andere vormen van BNS:
- bijvoorbeeld locale, regionale of nationale BNS, refereeravonden, OOR-regiobijeenkomsten, IKC-bijeenkomsten. Voor deze bijeenkomsten kan accreditatie worden aangevraagd via de site van de NVVR.
- digitale BNS via journals (bijvoorbeeld via de website van RSNA, ECR en anderen, waar punten kunnen worden behaald). Deze zijn vaak al geaccrediteerd door een andere erkende instantie. De behaalde punten kunnen worden overgenomen. Wanneer deze BNS al is geaccrediteerd hoeft bij de NVvR niet nogmaals accreditatie te worden aangevraagd.
d. Algemene BNS:
- Deskundigheidsbevordering in de andere CanMeds competenties (medisch handelen, communicatie, samenwerking, organisatie en financiering, maatschappelijk handelen en preventie, kennis en wetenschap, professionaliteit en kwaliteit) zoals, onder andere, cursussen op medisch management, medico-legaal en/of medisch-ethisch vlak. Wanneer deze cursussen accreditatiepunten hebben gekregen via de ABAN kunnen deze punten als algemene BNS worden meegenomen.
- Cursussen, congressen en bijeenkomsten welke voornamelijk betrekking hebben op andere medisch-specialistische gebieden. Wanneer deze van een andere wetenschappelijke vereniging accreditatiepunten hebben gekregen kunnen deze punten als algemene BNS worden meegenomen.
Voor al deze categorieën geldt dat 1 uur = 1 punt.
 
BNS onder C.a, C.b en C.c genoemd gelden als puur vakinhoudelijke activiteiten en zullen de meerderheid van het totale aantal te behalen punten moeten beslaan. De activiteiten onder C.d vermeld worden beschouwd als afgeleide activiteiten, en dit betekent dat de minderheid van de BNS-punten hiermee kan worden behaald.
 
De CA-NVvR kent geen punten toe aan het schrijven van een boek, het publiceren van een artikel of een proefschrift of het reviewen van artikelen voor tijdschriften. Ook het houden van voordrachten door radiologen op wetenschappelijke of andere bijeenkomsten en richtlijn ontwikkeling wordt niet als BNS geaccrediteerd.
De motivering hiervoor is dat enerzijds de aan het schrijven van een artikel/proefschrift bestede uren al snel de 200 overschrijden, anderzijds dat dergelijke activiteiten (hoog)gespecialiseerd werk behelzen. Degene die de publicatie schrijft, de voordracht houdt, artikelen reviewed of een richtlijn ontwikkelt is de expert en is degene die anderen bijschoolt en hij/zij volgt zelf op dat moment geen BNS. BNS is bedoeld om de algemene kennis van het vak op peil te houden.
 
D. Er wordt nog onderzocht of de NVvR zich zal aansluiten bij het landelijke BNS/CME registratiesysteem (GAIA).
 
E. Zowel vanuit de inspectie voor de gezondheidzorg (IGZ) als de European Union of Medical Specialists (UEMS) zijn er strengere regels met betrekking tot sponsoring en reclame bij BNS activiteiten.
Betreffende sponsoring moeten we voldoen aan de normen van de inspectie voor de gezondheidzorg (IGZ) en conformeren we ons, binnen redelijke grenzen, aan de regels van de EACCME.
Er moet altijd voldaan worden aan de gedragscode geneesmiddelen reclame. Voor gedragscode zie: http://www.cgr.nl/Gedragscode-Geneesmiddelenreclame. Wanneer deze gedragscode wijzigt en dit reglement hier niet meer aan voldoet, dan is de gedragscode leidend.
Wanneer niet aan deze regels wordt voldaan kan geen accreditatie worden toegekend en kan al toegekende accreditatie worden ingetrokken.
 
·         De aanvrager mag op geen enkele manier de beoordelaar proberen te beïnvloeden.
·         Sponsoring van een BNS bijeenkomst moet zonder voorwaarden betreffende de inhoud zijn.
·         De industrie kan niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de nascholing.  Dat betekent dat geen accreditatie wordt                 verleend aan BNS programma’s of programmaonderdelen welke georganiseerd zijn door de industrie.
·         Er moet altijd een niet-industrie gerelateerd persoon verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de BNS.
·         De naam van industrie in de titel van een bijeenkomst is niet toegestaan.
·         Beperking reclame op uitnodiging. Deze mag alleen op laatste pagina aanwezig zijn of wanneer er maar 1 pagina is,                   bescheiden op die pagina.
·         Reclame in de teaching room is niet toegestaan, dus geen dia met sponsoren.
·         Reclame in syllabus en dergelijke moet duidelijk afzonderlijk zijn van het wetenschappelijke programma en abstracts.
·         Gastvrijheid moet ondergeschikt zijn aan het doel van de BNS bijeenkomst.
·         Verdacht zijn banden met de industrie of betreffende gastvrijheid bijvoorbeeld een te dure locatie.
·         Sprekers moeten hun banden met de industrie bekend maken aan de deelnemers middels een disclosure dia aan het begin van de presentatie.
·         Ook de organisatoren van BNS moeten hun banden met de industrie bekend maken.
·         De medewerkers van de industrie moeten herkenbaar zijn.

 

Procedure
 
Een verzoek tot accreditatie van een niet in de lijst voorkomende BNS-activiteit waarvoor ook nog geen punten zijn toegekend door een door de CA-NVvR erkende instantie kan worden ingediend door een radioloog of de organisatie van het congres of de cursus volgens de procedure vermeld op de website, met inachtneming van de volgende spelregels:
 
1. Accreditatie kan alleen worden aangevraagd wanneer:
- het onderwerp betrekking heeft op de radiologie in brede zin of een van de CanMeds competenties;
- de deelnemers een persoonlijk certificaat krijgen uitgereikt of toegestuurd of kunnen downloaden na afloop van de scholingsactiviteit;
- het verzoek tot accreditatie voorafgaand aan de scholingsactiviteit is ontvangen door de Commissie Accreditatie;
- een officieel en definitief programma van de scholingsactiviteit digitaal wordt meegestuurd met het verzoek.
2. Alle communicatie (en e-mail) betreffende de Commissie Accreditatie wordt verzorgd door en verloopt via het bureau van de NVvR.
3. Voor een verzoek tot accreditatie dient de radioloog of de organiserende instantie een ingevuld accreditatieformulier in te zenden. Dit formulier is te downloaden van de website van de NVvR onder tabblad ‘Nascholing’, rubriek ‘Accreditatie’, subrubriek ‘formulier’. Het is mogelijk dit formulier elektronisch in te vullen en digitaal te versturen. Een Engelse versie van het formulier is ook beschikbaar. Een niet correct of onvolledig ingevuld formulier wordt niet in behandeling genomen.
Naast het volledig ingevulde accreditatieformulier dient ook een definitief programma van de cursus, het congres, etc., digitaal te worden overlegd.
In het definitieve programma moeten worden vermeld:
- alle sprekers;
- de onderwerpen van de voordrachten;
- de duur van de voordrachten (begin- en eindtijd);
- hands-on-tijden bij de workshops.
Het is niet mogelijk, tenzij bij grote uitzondering en door de commissie vast te stellen, achteraf accreditatie aan te vragen.
4. Beoordeling Commissie Accreditatie
Het verzoek tot accreditatie wordt door het bureau van de NVvR per e-mail aan alle leden van de Commissie Accreditatie gestuurd. De gezamenlijke beoordeling, ‘ja, voor * punten’, of ‘neen’, wordt vervolgens doorgegeven aan het bureau. Indien een verzoek positief wordt gehonoreerd, dan wordt deze BNS toegevoegd aan de lijst op de website van de NVvR en voorzien van een maximaal aantal te behalen punten. Een negatief beoordeeld verzoek wordt eveneens opgenomen op de lijst op de website van de NVvR met vermelding van het aantal te behalen punten 0 (nul).
5. De Commissie Accreditatie tracht een beoordeling binnen zes weken af te ronden.
6. Hoewel het accrediteren van BNS tijdrovend is voor zowel het bureau van de NVvR en de CA-NVvR wordt op dit moment geen financiële bijdrage gevraagd aan aanvragers.
Wanneer omstandigheden daartoe aanleiding geven kan het bestuur met toestemming van de AV een bijdrage vaststellen zonder voorafgaande wijziging van dit reglement
7. Bezwaar, mits schriftelijk onderbouwd, is eenmalig mogelijk.
 
20 juni 2013