DBC / DOT / bekostiging

De Commissie voor Beroepsaangelegenheden (CvB) volgt de ontwikkelingen in de NZa-regelgeving, actualiseert de lijst van zorgactiviteiten met normtijden en 1x per jaar verschijnt de "Informatie van de CvB". Lopende het jaar worden wetenswaardigheden in Nieuws gepubliceerd.

NVvR Zorgactiviteiten en registratierichtlijnen

De NZa Zorgactiviteitenlijst en NVvR Registratieregels bevat alle radiologische zorgactiviteiten (08-codes) met omschrijving, toelichting en normtijd. Deze registratielijnen zijn gedeeld met de NZa, die heeft laten weten dat ze in lijn liggen met de NZa-regelgeving.

In aanvulling hierop zijn Registratierichtlijnen Interventieradiologie opgesteld. Wanneer de interventieradioloog hoofdbehandelaar is, kunnen eigen DBC's/zorgproducten worden geregistreerd. Dit is met de vereenvoudiging van NZa-regelgeving rondom parallelle DBC's per 2020 nog beter mogelijk geworden. In antwoord op vele vragen over dit onderwerp is een Registratiewijzer eigen DBC's Interventieradiologie per 2021 opgesteld.

Informatie van de CvB bevat de jaarlijkse informatie van de CvB over nieuwe zorgactiviteiten, aandachtspunten in de registratie etc.

De CvB coördineert de wijzigingsverzoeken van de NVvR richting de NZa. De NZa-wijzigingsverzoeken kennen lange aanlooptijden, waarmee de NZa rust en stabiliteit wil nastreven.

Raad Beroepsbelangen

In de Raad Beroepsbelangen van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) zijn alle wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten vertegenwoordigd vanuit hun CvB of BBC (BeroepsBelangenCommissie). De Raad stelt werkgroepen in voor het maken van handreikingen, zoals bijvoorbeeld Handreiking model vergoeding disutility en de Handreiking Substitutie (samen met Raad Kwaliteit en LHV).

Ook wordt vanuit de Raad Beroepsbelangen het contact met LOGEX gecoördineerd over de jaarlijkse actualisatie van de normtijden en de knelpunten en gewenste verbeteringen in hun benchmark model. Voor drie specialismen, waaronder radiologie, is het initiatief genomen tot een meerjarenanalyse in het kader van de discussie over 'groei'- en 'krimp'-specialismen. De uitkomsten zijn op hoofdlijnen besproken in de werkgroep verdeelmodel van de Raad Beroepsbelangen, maar hebben niet geleid tot gewenste aanpassing van het benchmark model. Najaar 2017 is door LOGEX de meerjarenanalyse 2010-2015 van de productie en formatie van radiologie aan de CvB gepresenteerd.

Najaar 2020 is door de CvB i.s.m. LOGEX een bijeenkomst over de Logex-benchmark radiologie georganiseerd.

Registratiewijzer FMS

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft een Registratiewijzer, die jaarlijks wordt geactualiseerd en gepubliceerd op de FMS-website. De Registratiewijzer is gebaseerd op de circulaires en beleidsregels van de NZa over de bekostiging van medisch specialistische zorg en bestaat uit twee delen. Deel 1 is een overzicht in Excel van de belangrijkste wijzigingen in de definities en regels voor het registreren van zorgactiviteiten, DBC-zorgproducten, etc. Deel 2 is een document in PDF met veelgestelde vragen over definities en registratieregels voor alle medische specialismen.