Publicaties

Uitgaven van MemoRad (2003 tot heden), kwartaalblad van de NVvR voor en door leden. En - voor leden c.q. ingelogde gebruikers - de abstracts en beschikbare presentaties van de Sandwichcursussen (2014 tot heden, voorheen: EduRad). Op de website zijn alleen de presentaties opgenomen waarvoor de spreker toestemming heeft verleend.

Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NVvR.

De NVvR heeft geen patiëntenfolders. Zie hier een aantal links naar ziekenhuizen met patiëntenfolders radiologie op hun website.