Leidraad Kritieke Bevindingen

Toelichting

Deze leidraad beschrijft een systeem waarmee tijdige en adequate communicatie met de verwijzer over kritieke radiologische bevindingen geborgd wordt. De leidraad wordt door de NVvR intern en extern als gedragslijn uitgedragen. Het bestuur roept de leden op deze werkwijze te bespreken met de maatschap/vakgroep en de ziekenhuisstaf; en op de werkvloer te implementeren.

De leidraad is gepresenteerd aan en vastgesteld door de AV op 4 juni 2015. In de AV van 9 juni 2016 is een tekstuele aanpassing gemeld. T.a.v. de werkwijze bij kritieke bevindingen van urgentieniveau 1 en 2 is de tekst als volgt: ‘De termijnen waarbinnen contact noodzakelijk is, worden gedefinieerd vanaf het moment dat het onderzoek door de radioloog wordt beoordeeld.' (Dit was: 'vanaf het moment dat het onderzoek voor de radioloog beschikbaar is'). De zin of een onderzoek in acute setting is gedaan of niet, komt hiermee te vervallen.

Implementatie

Ten behoeve van de implementatie van de leidraad, reikt de commissie kwaliteit u ter ondersteuning het volgende handvat aan:
1) Bespreek in uw maatschap of vakgroepvergadering de leidraad en de gevolgen hiervan.
2) Benoem in uw vakgroep voor de implementatie, evaluatie en borging een proceseigenaar.

De taken van deze proceseigenaar kunnen zijn:

  • invoeren van de werkwijze en de borging daarvan, oa. door opname in informatiesystemen ziekenhuis en afdeling;
  • interne en externe communicatie van de leidraad, oa. door verspreiding van de tekst onder interne en externe verwijzers, zoals huisartsen;
  • onder de aandacht brengen van de leidraad bij ziekenhuisbesturen en verzoek om agendering en besluitvorming (stafvergadering);
  • zorgdragen voor de noodzakelijke interne aanpassingen aan de nieuwe verplichtingen en uniformering hiervan, bv. addendum aan verslag over tijdstip en wijze van communicatie;
  • aanspreekpunt bij problemen en feedback voor vakgroep, verwijzers en anderen (VIM, calamiteiten);
  • evaluatie en borging per urgentieniveau, oa. door opname als vast agendapunt bij reguliere complicatiebespreking van de vakgroep.

Commissie kwaliteit, 2015

NB) eind 2019 wordt gestart met een herziening van deze leidraad

 

Categorie 
Type 
Leidraad
Trefwoorden 
kritieke bevindingen
nevenbevindingen
communicatie