Wetenschapsbeleid

De NVvR vervult een platformfunctie voor het delen en agenderen van ontwikkelingen op gebied van “wetenschap en innovatie” en zoekt daarin samenwerking met specialisten van aanpalende vakgebieden. Het Radiologie Research Fonds en een nieuwe commissie wetenschap dragen bij tot verdere inbedding van het wetenschapsbeleid.

Commissie Wetenschap

Om innovatieonderzoek en zorgevaluatieonderzoek binnen de NVvR te borgen is in 2019 een commissie wetenschap opgericht. De taakopdracht en samenstelling van deze commissie zijn beschreven in een reglement.

NVvR Radiologie Research Fonds

Technische innovatie is een van de belangrijkste pijlers onder het bestaansrecht van de radiologie. Door forse bezuinigingen en verhoogde klinische werkdruk is het steeds uitdagender geworden om innovatief technisch-wetenschappelijk onderzoek te verrichten op het gebied van medische beeldvorming. Daarnaast is er steeds minder tijd en aandacht voor wetenschappelijk onderzoek in het algemeen tijdens de opleiding tot radioloog. De NVvR wil deze ontwikkelingen keren door het instellen van een NVvR Radiologie Research Fonds, ter ondersteuning van technisch innovatief onderzoek op het gebied van medische beeldvorming. In 2018 is de eerste beurs toegekend, een tweede ronde zal plaatsvinden in 2020.
Klik hier voor meer informatie.

Zorgevaluatieonderzoek

Zorgevaluatieonderzoek evalueert de kosteneffectiviteit van bestaande, breed ingeburgerde zorg. Continue evaluatie van medisch handelen is essentieel voor zinnige, effectieve en efficiënte patiëntenzorg, en komt het algemeen maatschappelijk belang ten goede. Bij calls voor zorgevaluatieonderzoek waarbij geprioriteerde kennisvragen uit de kennisagenda kunnen worden ingediend, heeft de NVvR een coördinerende rol. De mogelijkheden voor onderzoekssubsidies worden via de website en nieuwsbrief met de leden gedeeld.

Position paper 'de medisch specialist in de rol van wetenschapper’ 

In dit position paper van FMS (december 2017) staat de unieke positie van de medisch specialist als wetenschapper beschreven, ongeacht of deze nu werkzaam is in een UMC, een categorale instelling of een algemene instelling. Vervolgens wordt beschreven hoe deze unieke positie kan worden ingezet om, samen met andere partijen in het wetenschapsveld, de randvoorwaarden voor het doen van relevant en goed wetenschappelijk onderzoek te verbeteren. Doel hiervan is de resultaten van wetenschappelijk onderzoek sneller naar de klinische praktijk te brengen en de zorg voor de patiënt steeds verder te verbeteren.
Vanuit de Raad Wetenschap is dhr H.J. Lamb, NVvR bestuurslid wetenschap, betrokken bij het opstellen van dit position paper.