Ontwikkelingen op gebied COVID-19 en radiologie

Wat zijn de laatste inzichten op het gebied van COVID-19 en radiologie? Hoe gaan de verschillende ziekenhuizen om met de rol en inzet van beeldvorming bij diagnostiek en (pre-operatieve) screening gezien het ontbreken van wetenschappelijke onderbouwing? Hoe gaat de non-COVID zorg, die is afgeschaald, weer opgestart worden en met welke prioriteit? Wat betekent 1,5 meter zorg in het ziekenhuis op de afdeling radiologie? Ondanks dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames per dag van COVID-19 (verdachte) patiënten een dalende lijn toont, blijven er vragen om te beantwoorden.

De afgelopen maand is via het NVvR Netwerk COVID-19 de beschikbare kennis en informatie gedeeld tussen de radiologen in Nederland. Het NVvR-bestuur heeft zich hierbij in overleg met enkele sectiebesturen en met ondersteuning van het NVvR-bureau gericht op beantwoording van veelgestelde vragen, deelname aan multidisciplinaire leidraadontwikkeling en het kanaliseren van ideeën, kennis en ervaringen. Dankzij de inzet en bijdragen van velen heeft de pagina Informatie / nieuws / documenten invulling gekregen en kon bijvoorbeeld de Handreiking Standaardverslag CT-thorax COVID-19 worden geoptimaliseerd.

Met de afnemende druk van COVID-19 zorg in de ziekenhuizen, neemt de behoefte aan duidelijkheid over het veilig uitvoeren van non-COVID-19 zorg toe. Ook hiervoor is wetenschappelijk bewijs nog schaars. De FMS heeft een Expertiseteam Infectiepreventie samengesteld uit arts-microbiologen en infectiologen, en gevraagd om een leidraad op te stellen. Gisteren heeft het NVvR-bestuur daarvan een concept meegelezen. In de leidraad Persoonlijke bescherming in de (poli)klinische setting vanwege SARS-CoV-2 ligt de focus op het gebruik van beschermingsmiddelen in de situatie dat 1,5 meter afstand houden niet (goed) mogelijk is, en het benoemen van bijbehorende (risicovolle) handelingen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de mate van beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen.
Zodra de leidraad definitief is, zal deze worden gedeeld. Er zal naar verwachting nog wel een vertaling moeten plaatsvinden naar de afdeling radiologie en de indeling van (risicovolle) handelingen, die daar plaatsvinden. Uitgangspunt is om hiervoor multidisciplinaire samenwerking te zoeken.

Daarnaast wordt er vanuit de NVvR deelgenomen aan:

  • Expertiseteam Diagnostiek: Onder voorzitterschap van de FMS wordt o.a. gekeken naar een multidisciplinair gedragen handreiking/beslisboom voor screening en diagnostiek van COVID-19.
  • Klankbordgroep opstarten non-COVID zorg in Nederland: Afvaardiging van voorzitters van wetenschappelijke verenigingen voor het signaleren van problemen en als thermometer voor het FMS-bestuur. Sinds deze week een subgroep Opstarten non-COVID polikliniek, die zich o.a. buigt over diagnostiek en mogelijke bottlenecks.
  • Werkgroep Leidraad pre-operatieve diagnostische work up: Komt wekelijks bij elkaar voor evaluatie en heroverweging van COVID-19 diagnostiek voorafgaand aan electieve, semi-spoed en spoedoperaties bij patiënten zonder aantoonbare klachten.
    *** Update 24 april om 16.30 uur: "De preoperatieve screening op COVID-19 bij asymptomatische patiënten wordt voortgezet zónder het gebruik van CT-thorax, maar wel met het gebruik van PCR." Klik hier voor het nieuwe stroomschema. ***
  • Werkgroep Leidraad pre-operatieve diagnostische work up voor kinderen: Is opgestart in het verlengde van de leidraad voor volwassen patiënten en wordt aan deelgenomen met een vertegenwoordiger vanuit de sectie Kinderradiologie.
  • Werkgroep Standpunt nazorg voor (IC) COVID-19 patiënten: Op initiatief van NVALT (longartsen) en wordt aan deelgenomen met een vertegenwoordiger vanuit de sectie Thoraxradiologie.

We blijven de leden van het Netwerk COVID-19 via mailings en de pagina Informatie / nieuws / documenten van de ontwikkelingen op de hoogte houden.