Afsluiting drie maanden NVvR Netwerk COVID-19

Met een vijftiende mailing van het Netwerk COVID-19 is een periode van drie maanden van kennis en ervaringen delen afgesloten. In deze mailing wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken. Omdat mogelijk ook andere NVvR-leden, die geen lid zijn van het netwerk, hiervoor belangstelling hebben, is de mailing COVID-19 d.d. 16-06-2020 hier ook te lezen. De pagina Informatie / nieuws / documenten blijft beschikbaar, maar wordt niet meer dagelijks geactualiseerd.

Leidraden en handreikingen FMS

Sinds de vorige mailing COVID-19 d.d.15-05-2020 zijn de volgende nieuwe (versies van) FMS-documenten gepubliceerd, waarbij door vertegenwoordigers vanuit de NVvR (bestuur, secties) is deelgenomen aan besprekingen:

Bovenstaande documenten zijn ook te vinden op de pagina Richtlijnen, handreikingen, leidraden op de FMS-website. Het beheer van deze documenten ligt bij de FMS. Hoe actualisering en onderhoud gaan verlopen, is (nog) niet bekend.

Door de NZa is een urgentielijst medisch-specialistische zorg gepubliceerd als houvast voor keuzes bij het opschalen van non-COVID zorg. Naast de generieke beperking van een dergelijke lijst (patiënten komen veelal niet binnen met een diagnose, maar met klachten) is deze lijst ook niet erg herkenbaar voor radiologie. De aangeleverde lijst vanuit de NVvR/NVIR van radiologische interventies met urgentie is hierin niet verwerkt.  

Handreiking standaardverslag CT-thorax en andere documenten

De meeste documenten van radiologen c.q. NVvR-leden, die via het Netwerk COVID-19 zijn gedeeld, waren voorbeelden of ervaringen uit de radiologische praktijk.
Dit is anders voor de Handreiking Standaardverslag CT-thorax COVID inclusief CO-RADS en CT-score, die zich heeft ontwikkeld tot een breed gedragen en definitieve versie, die ook publiek beschikbaar is gesteld. Het beheer ervan is ondergebracht bij de sectie Thoraxradiologie.

Daarnaast zijn er enkele documenten, die niet radiologisch vakinhoudelijk zijn, maar gaan over de impact van COVID-19 op de logistiek en organisatie van radiologische zorg.
Medio maart is een Hygiëne-/Desinfectieprotocol CT COVID-19 gedeeld over hygiënemaatregelen rondom de CT-scanner.
Medio mei heeft het NVvR bestuur op basis van de Leidraad Persoonlijke bescherming in de (poli)klinische setting vanwege SARS-CoV-2 een bericht geplaatst met risicovolle handelingen op de afdeling radiologie, die daaruit volgen en waarbij het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen wordt geadviseerd.
De actualiteit van deze documenten zal vanuit het NVvR bestuur, portefeuille Kwaliteit en waar nodig in overleg met secties, worden gevolgd.

In de eerste webinar van de commissie Sandwichcursus en het comité Radiologendagen is een overzicht gegeven van COVID-19 en radiologie in de afgelopen maanden. Klik hier om deze webinar terug te kijken of ga naar NVvR > Publicaties voor alle webinars.

NCIF, op weg naar een landelijk register van radiologische beelden COVID-19

Met NCIF (Nederland COVID-19 Initiatief) wil de NVvR een database van CT-thorax/X-thorax realiseren van patiënten (met verdenking op) COVID-19 uit alle academische en algemene ziekenhuizen. Met een dergelijk landelijk register kunnen zowel kwaliteitsanalyses als onderzoeksvragen worden gefaciliteerd. Ook biedt het mogelijkheden op het gebied van AI en imaging. De NVvR werkt hierin samen met radiologen, onderzoekers en Health-RI en ziet dit als eerste proeve van een Beeldbank Radiologie. Momenteel worden in verschillende UMC's (Erasmus MC, MUMC+, Amsterdam UMC) de overeenkomsten doorgenomen en de technische upload van beelden met een minimale dataset voorbereid. Er zijn contacten met andere initiatieven, zowel nationaal als internationaal, en plannen voor de oprichting van een consortium.

Meer lezen over COVID-19 en radiologie? Dat kan in de nieuwste MemoRad, die deze week uitkomt, met daarin o.a. de resultaten van twee enquêtes van de sectie Thoraxradiologie. Op de website zijn alle MemoRads te vinden onder NVvR > Publicaties.

Dank

Tot slot een woord van dank aan iedereen, die de afgelopen drie maanden heeft bijgedragen aan het informatie verzamelen, informatie delen, enquête invullen, enquête analyseren, voorstellen bediscussiëren, vragen beantwoorden etc. etc. Van een groot deel van degenen die hebben bijgedragen is de naam te vinden bij de diverse documenten op de pagina Informatie / nieuws / documenten van het Netwerk COVID-19. Het NVvR bestuur heeft het Netwerk COVID-19 ervaren als een gezamenlijk resultaat door en voor radiologen. Dit geeft vertrouwen voor de toekomst, waarin we elkaar ongetwijfeld nodig zullen blijven hebben.