Informatiebijeenkomst Expertise NVvR

dinsdag, 04 juni, 2019

Deze informatieve bijeenkomst is bedoeld voor radiologen die namens de NVvR, en op voordracht van het sectiebestuur, beschikbaar zijn als panellid voor de uitvoering van de Expertiseleidraad NVvR. Daarnaast worden sectiebestuurders, leden van de commissie Kwaliteit, de werkgroep tuchtrecht en belangstellende bestuursleden genodigd deel te nemen aan de bijeenkomst.
Aanmelding svp per mail. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de commissie Expertise NVvR. 

Programma:

Welkom door Tietse van Dorp, namens commissie Expertise 18.30 uur

I Algemene Introductie, mr. drs. Carolien Over (FMS) 18.35-19.10 uur

Belicht wordt de rol van de wetenschappelijke verenigingen en van FMS bij het leveren van expertise en getuige-deskundigen. Daarbij komen de beschikbare instrumenten en de procedure die binnen de Raad Kwaliteit met de wetenschappelijke verenigingen is afgesproken aan de orde.

II Expertiseprocedure NVvR drs. Tietse van Dorp, commissie Expertise NVvR 19.10-19.45 uur

Onderdelen van de expertiseprocedure NVvR worden doorgenomen. Zowel betreffende het panel (deskundigheid, anonimiteit, vooringenomenheid) als de NVvR-Expertiseleidraad als het op te leveren adviesrapport (gelijkheid van partijen, vraagstellingen, samenstelling casusmateriaal, toetsnorm algemeen, ex-tunc-toets, consensusrapportage, hoor/wederhoor).

III “Nothing is so easy as to be wise after the event (Opperrechter Branwell, UK,1800)”,
drs. Jan Broekman, emeritus klinisch patholoog, voorzitter Commissie Juridische Zaken NVVP 19.45-20.20 uur

Verschillende biassen, waaronder hind sight bias, kunnen een herbeoordeling beïnvloeden. Deze biassen worden toegelicht.

Afsluiting door Tietse van Dorp namens commissie Expertise 20.30 uur

In de uitsluitend voor leden toegankelijke rubriek https://www.radiologen.nl/voor-radiologen-van-expertisepanel-nvvr is literatuur gepubliceerd. Aanbevolen wordt om deze te lezen als voorbereiding op de bijeenkomst.

Aan deze bijeenkomst zijn twee accreditatiepunten toegekend.