Voor AIOS

Hier vindt u informatie die interessant is voor arts-assistenten in opleiding tot specialist (aios) radiologie. Klik hier voor meer algemene informatie over de opleiding radiologie.

Lidmaatschap NVvR

Elk juniorlid van de NVvR is automatisch ook lid van de ESR. Lees hier meer over uw lidmaatschap in relatie tot de NVNG, waarmee de opleiding gezamenlijk wordt verzorgd. Aan het eind van de opleiding wordt uw juniorlidmaatschap van de NVvR automatisch omgezet naar het gewone lidmaatschap.

Individuele opleidingsgegevens

Wilt u mutaties in uw gegevens (m.n. einde opleiding, start differentiatiefase, differentiatie(s) en huidig werkadres/zorginstelling), ook wanneer deze tijdelijk zijn (ander werkadres/zorginstelling) zelf doorvoeren in uw profiel (via profielfoto hierboven)? Het bureau van de NVvR krijgt van deze mutaties automatisch bericht. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, krijgt de NVvR geen informatie van RGS. 

Voortgangstoets Radiologie

Twee maal per jaar vindt een Voortgangstoets (VGT) plaats. Informatie over de VGT is te vinden in de studiegids. Volgens het Examenreglement dient elke aios gedurende zijn opleiding daaraan deel te nemen. Enkele maanden voor de VGT ontvangt elke aios die lid is van de NVvR een e-mail waarin wordt gevraagd opleidingsgegevens en werkadres ten tijde van de VGT te controleren. Wanneer deelname onverhoopt niet mogelijk is, kan -met toestemming van de opleider- dispensatie worden aangevraagd bij de Examencommissie. Voor de bezwaarprocedure m.b.t. de uitslag verwijzen wij u naar het Examenreglement.
De toetsstof is opgenomen in de studiegids. Hierbij is de studiestof van het Regionaal Cursorisch Onderwijs (RCO) inclusief Beeldvormende technieken (BVT) het uitgangspunt. Om te oefenen kunt u ook oude toetsvragen inzien, zie verder de begeleidende brief bij de uitslag van de VGT. Wanneer u niet slaagt voor de VGT kan het European Diploma in Radiology (EDiR) een alternatief zijn, zie het Examenreglement.

Naast de landelijke toetsing bent u verplicht per jaar een minimaal aantal KPB’s (Korte Praktijk Beoordeling), OSATS (Objective Structured Assessment of Technical Skills), 2 CAT’s (Critically Appraised Topic) en andere feedbackmomenten te verzamelen voor in het portfolio.

Voor eventuele klachten over de VGT verwijzen wij naar de klachtenprocedure voor onderwijsactiviteiten van de NVvR.

Cursussen tijdens de opleiding

Informatie over het RCO, de BVT en de VGT is te vinden in de studiegids. De site Radiology Assistant is een aanrader, maar gedurende de opleiding is er ook een aantal vastgelegde onderwijsmomenten.

  • Blokonderwijs (RCO). Sinds 2010 wordt er binnen de OOR regionaal cursorisch onderwijs, ook wel bekend als het blokonderwijs, gegeven voor de aios in de common trunk. Dit onderwijs is verplicht. Informatie over studiestof is te vinden in de studiegids. Data en locaties worden per OOR geregeld door het onderwijssecretariaat van het UMCU. Voor eventuele klachten over het RCO verwijzen wij naar de klachtenprocedure voor onderwijsactiviteiten van de NVvR. 
  • Stralingscursus (IRS). In het eerste of tweede jaar volgt een aios dit stralingsonderwijs. Dit neemt inclusief tentamen ongeveer een maand, meestal de maand september, in beslag. Voor meer informatie daarover verwijzen wij naar Boerhaave nascholing en hun artikel over stralingsonderwijs op deze site. De upgrade cursus "Stralingshygiëne open bronnen voor radiologen" is in januari 2019 voor het laatst georganiseerd. Radiologen kunnen aan Boerhaave verzoeken een dag(deel) te mogen deelnemen aan het stralingsonderwijs voor aios.
  • Cursus Beeldvormende Technieken (BVT). Deze cursus wordt eveneens binnen de OOR gegeven in het eerste tot en met het derde jaar. Tijdens deze cursus komt de technische achtergrond aan bod. Op 7 juni 2018 heeft het Concilium ingestemd met een aangepast en breedgedragen voorstel van de commissie Onderwijs en de Examencommissie en in afstemming met de sectie Juniorleden betreffende het BVT-examen en het BVT-onderwijs. Op 8 juni 2018 is hierover een brief gestuurd naar alle aios en opleiders.

De werkgroep Landelijk DifferentiantenOnderwijs (LDO) houdt zich bezig met de doorontwikkeling van het differentiantenonderwijs, dat naar verwachting in de loop van 2020 voor alle differentiaties gerealiseerd zal worden. De organisatie van het differentiantenonderwijs wordt - net als bij RCO en BVT - begeleid door het Onderwijsbureau van het UMCU.

Evaluatieformulieren aios-onderwijs

Hieronder staan links naar de evaluatieformulieren voor het aios-onderwijs:
RCO
BVT
LDO 

Juniorsectie

De juniorsectie organiseert daarnaast jaarlijks twee cursusdagen: in het voorjaar de Siemens aiosdag en in het najaar een aiosdag met wisselende sponsoren.

Instellingsoverstijgende opleidingsinformatie

Vanuit de Federatie Medisch Specialisten (FMS) is, in nauwe samenwerking met een grote groep opleiders, aios en opleidingsondersteuners, de website www.medischevervolgopleidingen.nl ontwikkeld. Hier is instellingsoverstijgende opleidingsinformatie te vinden over o.a. opleidingsplannen, EPA's, landelijke regelgeving en financiering.