Lidmaatschap

Hier vindt u informatie over het lidmaatschap van de NVvR. Voor leden is hier ook een declaratieformulier beschikbaar, om kosten die gemaakt zijn voor activiteiten tbv de NVvR te declareren.

Gewoon of juniorlidmaatschap NVvR

  • toegang tot het besloten gedeelte van de website, met informatie over o.a. beroepsbelangen, opleiding en kwaliteit
  • toegang tot ledenlijst op website
  • informatie vanuit secties
  • regelmatige toezending digitale Nieuwsbrief
  • elk kwartaal toezending MemoRad
  • voorrang op niet-leden bij deelname aan Sandwichcursussen en Radiologendagen
  • toegang tegen ledentarieven bij onderwijsactiviteiten van de NVvR
  • korting op kwaliteitsvisitaties (korting wordt berekend aan de hand van de duur van het NVvR-lidmaatschap).
  • lidmaatschap European Society of Radiology. De contributie daarvan wordt door de NVvR betaald (ijkdatum augustus). Als ESR-lid kunt u tegen gereduceerd tarief deelnemen aan ECR in Wenen het jaar daarop. 
  • aansluiting bij Federatie Medisch Specialisten voor gewone leden (FMS) inclusief juridische dienstverlening en toezending Medisch Contact. Juniorleden kunnen lid worden van DJS en de LAD.

Het buitengewoon lidmaatschap en emerituslidmaatschap van de NVvR bieden dezelfde voordelen, behalve het automatisch lidmaatschap van ESR en de aansluiting bij FMS. Lees hier meer over de lidmaatschapscategorieën van de NVvR. 

Aansluiting NVvR bij DJS, FMS en ESR. Zie ook privacystatement.

Combi- of Dubbellidmaatschap NVvR/NVNG

Aanvragen lidmaatschap
Maak een account aan op deze site, vul de gevraagde gegevens in en verzend het formulier. Het bureau van de NVvR neemt contact met u op.

Mutaties lidmaatschap
Door te klikken op uw profielfoto bovenin het scherm krijgt u toegang tot uw eigen gegevens. Het bureau krijgt van een mutatie automatisch bericht. Wijzigingen in uw lidmaatschapsregistratie die door het bureau van de NVvR zijn bevestigd vóór 20 december van het lopende jaar, worden meegenomen bij de contributienota van het jaar daarop. Denk bijvoorbeeld aan de omzetting van een gewoon lidmaatschap naar een emerituslidmaatschap bij beëindiging van uw praktijk, of een buitengewoon lidmaatschap wanneer u verhuist naar het buitenland. Lees de informatie over de lidmaatschapscategorieën, het privacystatement of de Statuten.

Opzegging lidmaatschap
Eventuele schriftelijke opzeggingen van het lidmaatschap dienen vóór 1 december te zijn gestuurd aan het bureau NVvR. Het bureau NVvR stuurt een schriftelijke bevestiging van uw opzegging vóór 20 december van het lopende jaar. Opzeggingen die daarna worden ontvangen hebben geen effect meer voor de contributienota (zie artikel 5.2 Statuten).
Het lidmaatschap van de FMS wordt automatisch beëindigd als het lidmaatschap van de NVvR wordt opgezegd.

Toelichting op contributiefactuur 2021

Incassomachtiging
Wanneer niet tijdig wordt betaald, worden administratiekosten berekend. U kunt deze administratiekosten vermijden door (uiteraard) tijdig te betalen, maar ook door een doorlopende machtiging af te geven voor de inning van uw jaarlijkse contributienota. Stuur daartoe het doorlopende machtigingsformulier in aan het bureau van de NVvR. Wanneer een machtiging onverhoopt niet geïncasseerd kan worden (om welke reden dan ook), geldt de hierboven vermelde administratiekostenregeling.

Onkostendeclaratie
Voor activiteiten die leden verrichten ten behoeve van de NVvR, bestaat een onkostenregeling of vacatievergoedingsregeling. U kunt daarop een beroep doen via het declaratieformulier. Degene die geregeld een vacatievergoeding ontvangt, is in principe BTW-plichtig. Meer informatie daarover vindt u hier (of per 1 januari 2020: hier).