Kwaliteitsvisitatie

De NVvR stelt zich tot doel de kwaliteit van radiologische zorg in Nederland te bevorderen. Eén van de gebruikte instrumenten is de kwaliteitsvisitatie. Dit is een vorm van intercollegiale toetsing die eenmaal per 5 jaar plaatsvindt op locatie. Deelname is verplicht voor de herregistratie als medisch specialist. De commissie kwaliteitsvisitatie is verantwoordelijk voor de planning, coördinatie en uitvoering van de visitaties.

Achtergrond

In de afgelopen jaren is door de wetenschappelijke verenigingen gezamenlijk gewerkt aan de uniformering en objectivering van de kwaliteitsvisitaties. Dit heeft onder andere geleid tot een leidraad voor opstellen van kwaliteitsnormen inclusief een waarderingssystematiek in de vorm van een vijfpuntschaal per norm. Deze leidraad werd in 2013 gepubliceerd door de Orde van Medisch Specialisten (tegenwoordig Federatie Medisch Specialisten). Vanuit politiek en maatschappij is er een toenemende vraag naar transparantie. Door de NVvR is dan ook besloten om het visitatierapport met conclusies en aanbevelingen beschikbaar te stellen aan de Raad van Bestuur en de Medische Staf van de zorginstelling.

Op basis van deze ontwikkelingen heeft de commissie kwaliteitsvisitatie in 2015 een normendocument opgesteld dat door de Algemene Ledenvergadering werd geaccordeerd. Tevens werd het Visitatiereglement geactualiseerd. De kwaliteitsnormen dienen als basis voor de kwaliteitsvisitatie. De normen zijn onderverdeeld in de volgende vier kwaliteitsdomeinen:

  • Evaluatie van zorg
  • Patiëntenperspectief
  • Functioneren vakgroep
  • Professionele ontwikkeling

Het uitgangspunt is dat de vakgroep zelf de verantwoordelijkheid neemt om continu de kwaliteit te verbeteren. Verwacht wordt dat de vakgroep tijdens de kwaliteitsvisitatie kan laten zien dat zij inzicht heeft in de eigen prestaties en maatregelen neemt om te verbeteren.

Visitatiecyclus

De vakgroep of maatschap Radiologie wordt eens per vijf jaar gevisiteerd. Een jaar van tevoren wordt de planning gemaakt en wordt door het bureau van de NVvR een brief toegestuurd met de voorgestelde datum. Na vaststelling is de datum definitief. Het voorbereidingstraject start 14 weken voor de visitatiedatum met het toezenden van diverse documenten, waaronder een factuur. De kosten voor een visitatie in 2020 zijn € 3.000 excl. btw per afdeling plus € 500 excl. btw per radioloog (indien NVvR-lid).
Bij herregistratie als medisch specialist is vereist dat iedere gevisiteerde radioloog zich actief inzet bij de voorbereidingen van de visitatie en op de visitatiedag zelf aanwezig is.

Voorbereiding op de kwaliteitsvisitatie

Voor de visitatie wordt gebruik gemaakt van een online platform van het bedrijf Compusense. Tijdens de voorbereidingstraject ontvangen alle gevisiteerde radiologen een link voor Compusense om het normendocument en de QuickScan in te vullen. Daarnaast zorgt de groepvertegenwoordiger (hoofdgevisiteerde) voor het invullen van een beperkt aantal aanvullende vragenlijsten (kerngegevens, medical audit stralingshygiëne). Verder wordt men verzocht om een aantal documenten digitaal te uploaden (zie de link naar de checklist onderaan de pagina in de documentenlijst). Via de Compusense visitatie-website zullen ook vragenlijsten worden voorgelegd aan interne en externe betrokkenen (raad van bestuur, medische staf, afdelingsmanagement, laboranten en huisartsen).

Quickscan

Van een vakgroep wordt gevraagd om het eigen functioneren te evalueren. Hiervoor is de zogenaamde QuickScan ontwikkeld. De QuickScan is een wetenschappelijk gevalideerd zelfevaluatie instrument dat is opgebouwd uit een vijftal vragenlijsten met uitspraken die op de ‘harde en zachte’ kanten van het functioneren van een maatschap/vakgroep betrekking hebben. Het resultaat van de QuickScan is een prioriteitenlijst van aspecten van het functioneren van de vakgroep waarvan de vakgroep vindt dat ze voor verbetering vatbaar zijn. De bedoeling is dat deze resultaten worden gebruikt bij het opstellen van (een agenda voor) verbeteracties waaraan de vakgroep de komende periode wenst te gaan werken. 

Tussentijdse Quickscan en Tussentijdse TOM

Naast de ‘tussentijdse’ QuickScan biedt de NVvR aan haar leden ook een ‘tussentijdse’ TOM (Team Ontwikkel Meter) aan. Deze is aan te vragen via het bureau van de NVvR (nvvr@radiologen.nl). De Commissie Kwaliteitsvisitatie beveelt een periodiek gebruik van de Quickscan van harte aan en verwacht dat ook gebruik van de TOM, groepen helpt bij hun functioneren en het werken aan kwaliteit.

Wilt u graag weten of u als team samenwerkt of dat u meer werkt als een los geheel? TOM levert een betrouwbare analyse op voor zowel kleine als grote groepen. Het geeft inzicht waardoor goede zaken behouden en versterkt kunnen worden en aandachtspunten kunnen worden aangepakt.
Teamontwikkeling is de mate waarin een team de componenten heeft gemobiliseerd die nodig zijn voor zeer effectief teamwork. Het geeft aan hoe stevig deze componenten zijn verankerd.

TOM is een prestatiemeting om kwaliteitsverbetering te begeleiden binnen zelfsturende teams in de gezondheidszorg. De uitkomsten van de TOM worden automatisch berekend, waardoor dit een minimale inspanning vergt.

Mocht u kosteloos gebruik willen maken van de TOM dan kan dit via ons digitaal systeem ‘Compusense’ en kunt u zoals genoemd dit aanvragen via het bureau van de NVvR.

De visitatiedag en de rapportage

De kwaliteitsvisitatie wordt op locatie uitgevoerd door een commissie ad-hoc bestaande uit twee of drie leden van de Commissie Kwaliteitsvisitatie, aangevuld met een ambtelijk secretaris van het bedrijf QualiCura. Momenteel wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een gezamenlijke visitatie van de afdelingen Radiologie en Nucleaire Geneeskunde. Voor opleidingsklinieken wordt de kwaliteitsvisitatie in de toekomst mogelijk gecombineerd met de opleidingsvisitatie.

De commissie ad-hoc voert gesprekken met de vakgroep, vertegenwoordigers medische staf, Raad van Bestuur, organisatorisch management van de afdeling en een afvaardiging van de laborantengroep. Daarnaast wordt de afdeling Radiologie bezocht. Aan het einde van de dag wordt een voorlopige terugkoppeling van de bevindingen met de vakgroep besproken.

Van de gevoerde gesprekken worden verslagen gemaakt welke worden opgenomen in het visitatieverslag dat door de commissie ad-hoc wordt opgesteld. Het verslag eindigt met een aantal conclusies en aanbevelingen en ook kan de Commissie Kwaliteitsvisitatie zwaarwegende adviezen geven of zelfs voorwaarden stellen. Het verslag wordt aan de vakgroep verstrekt en in kopie integraal verzonden aan de Raad van Bestuur en het Bestuur Medische Staf. De leden van de Commissie Kwaliteitsvisitatie zijn allen gehouden aan vertrouwelijkheid en geheimhouding. De samenstelling van de commissie vindt u hier.

Mocht u ontevreden zijn over de voorbereiding, het verloop van de visitatiedag of het visitatieverslag, verwijzen wij u naar de klachtenprocedure kwaliteitsvisitatie met bijbehorend klachtenformulier.

Profiel visiteur, lid van de commissie kwaliteitsvisitatie

Mocht u interesse hebben zitting te nemen in de commissie kwaliteitsvisitatie, dan ziet u in bijgevoegd profiel waarnaar de commissie kwaliteitsvisitatie op zoek is.

Mocht u nadere informatie willen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Bureau van de NVvR.

Visiteren van een Zelfstandig Behandelcentrum (ZBC)

Om als ZBC een kwaliteitsvisitatie te kunnen aanvragen moet dit ZBC een afdeling radiologie hebben of een afdeling radiologie zijn. Dat houdt in dat er naast apparatuur passend in een diagnostische radiologie praktijk ook radiologen werkzaam zijn en eventueel ondersteunend personeel. 
Er moet rekening worden gehouden met de planning van de commissie kwaliteitsvisitatie die één jaar vooruit werkt. De commissie kwaliteitsvisitatie zal de aanvraag plenair toetsen en zo nodig binnen de NVvR via het bestuur accepteren of onderbouwd afwijzen. Wanneer er een kwaliteitsvisitatie plaatsvindt zal deze verlopen met als onderlegger het normendocument, dat voor alle kwaliteitsvisitaties wordt gebruikt. Ook gelden alle overige randvoorwaarden zoals betaling en reglementen. 

Uiteraard is voor herregistratie deelname aan een kwaliteitsvisitatie per 5 jaar nodig. In de praktijk blijkt dit vaak geen problemen te geven voor een ZBC omdat de daar werkzame radiologen meestal ook werkzaam zijn in een ziekenhuis wat periodiek gevisiteerd wordt. Dan is een aparte kwaliteitsvisitatie van de betreffende ZBC niet nodig.

De kwaliteitsvisitatie is gericht op het in beeld brengen van de zorg voor kwaliteit. Om een label te hangen aan de kwaliteit van zorg zijn meer geëigendere methoden en rapporten beschikbaar. 

 

Documentenlijst

 

 

- Visitatiereglement
Normendocument
- Checklist
- Quickscan
- Voorbeeld agenda / dagprogramma visitatiedag
- Profiel leden commissie kwaliteitsvisitatie
- Memo dispensatie aanvragen

Voor algemene informatie over herregistratie klik hier.

Indien u een herregistratievraag heeft inzake uw bewijslast t.a.v. niet kunnen deelnemen aan een kwaliteitsvisitatie (door bijv. werkzaamheden in het buitenland) dan kunt u een mail sturen aan het Bureau (nvvr@radiologen.nl).