Normen / indicatoren

De NVvR houdt de regie op de kwaliteit van zorg door aan te sluiten bij initiatieven rondom transparantie van zorg. De NVvR hanteert een interne procedure voor de ontwikkeling en autorisatie van indicatoren. 

Normendocument- NVvR

Het normendocument (geaccordeerd AV 2015 en tekstueel gewijzigd in 2018) beschrijft 20 kwaliteitsnormen t.b.v. de praktijkvoering radiologie. Er worden 4 domeinen beschreven: evaluatie van zorg, vakgroepfunctioneren, patiëntenperspectief en de professionele ontwikkeling. Het normendocument dient als leidraad bij de kwaliteitsvisitatie van maatschappen en vakgroepen, en vervangt daarmee de oude set interne prestatie-indicatoren van de NVvR.
 

Basisset Medisch Specialistische Zorg - IGJ

Op het gebied van de radiologie zijn 2 indicatoren opgenomen in de Basisset Medisch Specialistische Zorg Kwaliteitsindicatoren 2020. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd gebruikt deze indicatoren om te bepalen welke thema's in ziekenhuizen en particuliere klinieken extra aandacht behoeven. De indicatoren worden jaarlijks door IGJ uitgevraagd bij de ziekenhuizen. De uitkomsten worden gepubliceerd op de website van de DHD.
Let op: In tegenstelling tot eerdere berichtgeving wordt de TOP indicator ook in 2020 nog door IGJ uitgevraagd. De indicator stralingsbelasting bij kinderen vervalt voor de ziekenhuizen en wordt enkel nog uitgevraagd binnen particuliere klinieken.

  • indicator 6.1: time-out procedure (TOP) bij vasculaire radiologische interventies: De indicator geldt voor alle interventies m.b.v. een directe arteriële of veneuze punctie, die uitgevoerd worden door een radioloog op een afdeling radiologie. Dit betekent dat u in een verslagsysteem bij al uw vasculaire interventies dient vast te leggen of een TOP is doorlopen. De lijst dient te worden ingevuld door de “behandelend” radioloog. De sectie interventieradiologie adviseert om alle “invasieve” radiologische procedures, dus alle procedures met een naald, te registreren. 
    Voor de indicator zijn sinds het uitvragen opvallende verbeteringen door de ziekenhuizen gerealiseerd. Om deze verbetering verder te kunnen laten doorzetten zal de indicator ook in 2020 nog door IGJ worden uitgevraagd.
  • indicator 17.4: stralingsbelasting bij kinderen: De indicator is gericht op het gebruik van kinderprotocollen bij CT onderzoek, doorlichtingsonderzoek en conventioneel röntgenonderzoek bij kinderen. Dit betekent dat deze protocollen op uw afdeling beschikbaar moeten zijn en toegepast dienen te worden. De indicator is ontwikkeld i.s.m. de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF).
    Deze indicator heeft in twee jaar tijd zijn volledige doel bereikt binnen de ziekenhuiszorg, en wordt vanaf 2020 alleen nog uitgevraagd binnen particuliere klinieken.

Kwaliteitsstandaard acuut herseninfarct

Het Zorginstituut heeft geconcludeerd dat een nieuwe behandeling bij het herseninfarct (intra-arteriële trombectomie; IAT) bewezen effectief is en daarom per 1 januari 2017 definitief onderdeel uitmaakt van het verzekerde pakket.
In de kwaliteitsstandaard acuut herseninfarct zijn normen voor een centrum, de behandelaars en de spoedketen opgenomen:

  • De kwaliteitsnormen Acute Beroertezorg (geaccordeerd AV dd 15-10-2015) zijn door de NVvR (secties Interventieradiologie en Neuroradiologie) en de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) vastgestelde criteria voor acute beroertezorg waaraan behandelaars en ziekenhuizen moeten voldoen teneinde kwalitatief goede zorg te leveren.
  • De kwaliteitscriteria voor een IAT centrum en een IAT interventionalist (geaccordeerd AV dd 05-09-2016) zijn opgesteld door een werkgroep vanuit de NVvR en de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), in het verlengde van de criteria voor acute beroertezorg.

Normen oncologische zorg- SONCOS

De laatste zes jaar heeft SONCOS het normeringsrapport ‘Multidisciplinaire normering oncologische zorg in Nederland’ uitgebracht en jaarlijks herzien. In dit rapport staat een multidisciplinaire visie op de kwaliteit van de oncologische zorg beschreven. De inbreng voor dit rapport komt van 24 medisch-specialistische beroepsverenigingen, waaronder de NVvR. Het doel van de SONCOS normering is het verbeteren van de zorg voor kankerpatiënten in Nederland, door de randvoorwaarden voor goede oncologische zorg vast te leggen. Door zich te spiegelen aan dit SONCOS document kunnen zorgverleners en de instellingen waarin zij werkzaam zijn de zorg voor hun patiënten optimaliseren. De oncologische zorg is echter voortdurend in beweging en daarom stelt SONCOS de normen jaarlijks bij. Met partijen zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Zorgverzekeraars Nederland is afgesproken dat ziekenhuizen bij wijzigingen of nieuwe normen in het SONCOS document een jaar de tijd hebben om die te implementeren, tenzij anders staat aangegeven.

Indicatorenset NABON Breast Cancer Audit

De NABON Breast Cancer Audit registreert de verrichte borstkankerdiagnostiek en –behandelingen en de resultaten hiervan. De registratie is een initiatief van Nationaal Borstkanker Overleg Nederland (NABON) met gemandateerde leden van alle beroepsverenigingen betrokken bij de diagnostiek en behandeling van borstkanker. De audit is ondergebracht bij de NBCA registratie van DICA.

Indicatorensets Transparantiekalender- Zorginstituut

 

 

De transparantiekalender is bedoeld om zorgverzekeraars en patiënten (keuze)informatie te geven over kwaliteit van zorg in ziekenhuizen. Voor 46 aandoeningen zijn indicatorensets ontwikkeld die door de ziekenhuizen aan het Zorginstituut worden aangeleverd, met een streven van maximaal 10 indicatoren per set. De NVvR is betrokken bij ongeveer 15 indicatoren die betrekking hebben op de beeldvormende diagnostiek. De indicatoren worden jaarlijks uitgevraagd bij de ziekenhuizen. Resultaten van de indicatorensets zijn openbaar en toegankelijk via de website van het Zorginstituut.

Waarborgendocument Yttrium-90 en Holmium-166 radioembolisatie bij niet-resectabele colorectale levermetatasen in de salvage setting- Zorginstituut

Het Zorginstituut heeft geconcludeerd dat Yttrium-90 en Holmium-166 radioembolisatie als salvagetherapie bij niet verwijderbare leveruitzaaiingen bij darmkanker voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk. De voorwaarden t.a.v. indicatiestelling, kwaliteitseisen voor expertisecentra en een opzet voor dataregistratie staan beschreven in een geactualiseerd waarborgendocument (dd 04-05-2018).
Het Zorginstituut volgt de komende jaren de implementatie van beide standpunten, een volgende tussenmeting staat gepland voor het 2e kwartaal van 2019.
Zie ook:
Standpunt holmium–166 radioembolisatie (QuiremSpheres®) bij inoperabele levertumoren (dd 05-04-2018)
Standpunt Yttrium-90 radioembolisatie bij colorectale levermetastasen van het Zorginstituut (dd 18-02-2016).