Normen / indicatoren

De NVvR houdt de regie op de kwaliteit van zorg door aan te sluiten bij initiatieven rondom transparantie van zorg.

Normendocument- NVvR

Het normendocument (geaccordeerd AV 2015 en tekstueel gewijzigd in 2018) beschrijft 20 kwaliteitsnormen t.b.v. de praktijkvoering radiologie. Er worden 4 domeinen beschreven: evaluatie van zorg, vakgroepfunctioneren, patiëntenperspectief en de professionele ontwikkeling. Het normendocument dient als leidraad bij de kwaliteitsvisitatie van maatschappen en vakgroepen, en vervangt daarmee de oude set interne prestatie-indicatoren van de NVvR.
 

Basisset Medisch Specialistische Zorg - IGZ

Op het gebied van de radiologie zijn 2 indicatoren opgenomen in de Basisset Medisch Specialistische Zorg Kwaliteitsindicatoren 2018. De Inspectie voor de Gezondheidszorg gebruikt deze indicatoren om te bepalen welke thema's in ziekenhuizen en particuliere klinieken extra aandacht behoeven. De indicatoren worden jaarlijks door IGZ uitgevraagd bij de ziekenhuizen.

  • indicator 6.1 (blz 56): time-out procedure (TOP) bij vasculaire radiologische interventies: De indicator (vanaf 2016) geldt voor alle interventies m.b.v. een directe arteriële of veneuze punctie, die uitgevoerd worden door een radioloog op een afdeling radiologie. Dit betekent dat u in een verslagsysteem bij al uw vasculaire interventies dient vast te leggen of een TOP is doorlopen. De Nederlandse RADPASS en de Europese CIRSE checklists uit de interventieradiologie kunnen als voorbeeld gebruikt worden. De lijst dient te worden ingevuld door de “behandelend” radioloog. De sectie interventieradiologie adviseert om alle “invasieve” radiologische procedures (dus alle procedures met een naald) te registreren. De commissie kwaliteit is voornemens om op termijn de IGZ-indicator hiermee uit te breiden. Klik hier voor de resultaten over verslagjaar 2016.
  • indicator 17.4 (blz 121): stralingsbelasting bij kinderen: De indicator (vanaf 2017) is gericht op het gebruik van kinderprotocollen bij CT onderzoek, doorlichtingsonderzoek en conventioneel röntgenonderzoek bij kinderen. Dit betekent dat deze protocollen op uw afdeling beschikbaar moeten zijn en toegepast dienen te worden. De indicator is ontwikkeld i.s.m. de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF).

Kwaliteitsstandaard acuut herseninfarct

Het Zorginstituut heeft geconcludeerd dat een nieuwe behandeling bij het herseninfarct (intra-arteriële trombectomie; IAT) bewezen effectief is en daarom per 1 januari 2017 definitief onderdeel uitmaakt van het verzekerde pakket.
In de kwaliteitsstandaard acuut herseninfarct zijn normen voor een centrum, de behandelaars en de spoedketen opgenomen:

  • De kwaliteitsnormen Acute Beroertezorg (geaccordeerd AV dd 15-10-2015) zijn door de NVvR (secties Interventieradiologie en Neuroradiologie) en de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) vastgestelde criteria voor acute beroertezorg waaraan behandelaars en ziekenhuizen moeten voldoen teneinde kwalitatief goede zorg te leveren.
  • De kwaliteitscriteria voor een IAT centrum en een IAT interventionalist (geaccordeerd AV dd 05-09-2016) zijn opgesteld door een werkgroep vanuit de NVvR en de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), in het verlengde van de criteria voor acute beroertezorg.

Normen oncologische zorg- SONCOS

SONCOS is een platform voor interdisciplinair overleg en professionele samenwerking binnen de oncologische zorg. Ook de NVvR is betrokken teneinde de inbreng t.a.v. het radiologische vakgebied te kunnen waarborgen. 
In het SONCOS-normeringrapport zijn oa. normen opgenomen voor een “state of the art” radiologie-afdeling en “ter zake deskundig radioloog".

Indicatorenset NABON Breast Cancer Audit

De NABON Breast Cancer Audit (NBCA) registreert de verrichte borstkankerdiagnostiek en –behandelingen en de resultaten hiervan. De registratie is een initiatief van Nationaal Borstkanker Overleg Nederland (NABON) met gemandateerde leden van alle beroepsverenigingen betrokken bij de diagnostiek en behandeling van borstkanker. Indicatoren worden jaarlijks bij de ziekenhuizen uitgevraagd.deskundige radiologen”. Het rapport wordt jaarlijks geactualiseerd.

Indicatorensets Transparantiekalender- Zorginstituut

 

 

De transparantiekalender is bedoeld om zorgverzekeraars en patiënten (keuze)informatie te geven over kwaliteit van zorg in ziekenhuizen. Voor 30 aandoeningen zijn indicatorensets ontwikkeld die door de ziekenhuizen aan het Zorginstituut worden aangeleverd. De NVvR is betrokken bij de indicatoren die betrekking hebben op de beeldvormende diagnostiek. De indicatoren worden jaarlijks uitgevraagd bij de ziekenhuizen.
Resultaten van de indicatorensets zijn openbaar en toegankelijk via de website van het Zorginstituut.

Waarborgendocument Yttrium-90 radioembolisatie bij colorectale levermetastasen- Zorginstituut

Het Zorginstituut heeft geconcludeerd dat yttrium-90 radioembolisatie als salvagetherapie bij niet verwijderbare leveruitzaaiingen bij darmkanker voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. De voorwaarden t.a.v. indicatiestelling, kwaliteitseisen voor expertisecentra en een opzet voor dataregistratie staan beschreven in het waarborgendocument. Zie bijlage 8 in het standpunt yttrium-90 radioembolisatie bij colorectale levermetastasen van het Zorginstituut (dd 18-02-2016).