Kwaliteitsstandaard Acuut herseninfarct en implementatie IAT

Op 1 juni jl. is de Kwaliteitsstandaard Acuut herseninfarct opgenomen in het register van het Zorginstituut
en de minister van VWS is hierover per brief d.d. 2 juni 2017 geïnformeerd.
De afgelopen maanden hebben de NVN en NVvR in gezamenlijkheid met alle betrokken partijen overeenstemming bereikt over de inhoud en samenstelling van de kwaliteitsstandaard, waarin naast de richtlijn acute beroertezorg en een voorbeeldprotocol voor regionale inrichting, ook de kwaliteitscriteria acute beroertezorg en IAT-centra zijn opgenomen, die eerder waren vastgesteld in de ledenvergaderingen van beide verenigingen.

Het is nu de verantwoordelijkheid van alle partijen om tot verdere implementatie van IAT te komen op basis van regionale afspraken en bovenregionale afstemming met aandacht voor kwaliteit en doelmatigheid.
Het Zorginstituut heeft in een brief d.d. 16 juni 2017 geschreven dit te monitoren en hierover te laten rapporteren door het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) c.q. de ROAZ regio's. Het LNAZ is gevraagd om uiterlijk 1 oktober 2017 een tussenrapportage uit te brengen over de afspraken die tussen partijen zijn gemaakt over IAT-behandelingen in de regio's. Daarna wordt op 15 juni 2018 een vervolgrapportage gevraagd over de implementatie in de regio's.

Addendum: De minister van VWS spreekt in een brief d.d. 6 juli 2017 haar waardering uit voor de inzet en betrokkenheid van de partijen en laat weten dat ze het voorstel van het Zorginstituut overneemt. Ze acht overheidsingrijpen vanuit kwaliteits- of doelmatigheidsoogpunt op dit moment niet nodig.

De besturen van de NVN en NVvR beschouwen de kwaliteitsstandaard de best mogelijke uitkomst voor patiënten en de betrokken medisch specialisten, nadat de minister van VWS in december 2016 had verzocht om een beheerste implementatie van IAT. Sindsdien zijn de kwaliteitscriteria van de NVN en NVvR overgenomen, wordt er niet meer gesproken over MR CLEAN-centra maar over IAT-centra, heeft het Zorginstituut een positieve voortgangsrapportage uitgebracht aan de minister van VWS en is de verwachting dat IAT niet alsnog vergunningplichtig zal worden gemaakt via de Wet op Bijzondere Medische Verrichtingen (WBMV).
De organisatie van acute beroertezorg wordt daarmee overgelaten aan de ziekenhuizen en medisch specialisten om in regionaal verband tot goede afspraken te komen. De NVvR en NVN ziet het als een verantwoordelijkheid van alle neurologen en radiologen om daarin te participeren en daaraan bij te dragen.

De betrokken partijen bij de Kwaliteitsstandaard Acuut herseninfarct en de implementatie van IAT zijn: Nederlandse Vereniging voor Neurologie, Nederlandse Vereniging voor Radiologie, De Hart&Vaatgroep, Vereniging Hersenletsel.nl, Hartstichting, Landelijk Netwerk Acute Zorg, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, Zorgverzekeraars Nederland, Ambulancezorg Nederland, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Zorginstituut Nederland.