Strategische visie NVvR '21-'30

Afgelopen half jaar is, met input van een groot aantal leden, de strategische visie NVvR ‘21-‘30 tot stand gekomen. Na een presentatie van het bestuur tijdens de Radiologendagen is met instemming van de Algemene Vergadering op 17 juni jl. de definitieve versie vastgesteld. Klik hier voor de versie in PDF.

Met deze visie zijn de ontwikkelingen die de radiologie doormaakt en op zich af ziet komen benoemd. Hierbij staan 4 rollen van de radioloog centraal: AInnovator, Behandelaar, Consultant en Diagnosticus (ABCD) en zijn 4 thema’s benoemd: Werkplezier, Zichtbaarheid, Techniek & AI en Betaalbaarheid van zorg. De visie is geen eindproduct. Het is de start van een volgende periode. Zoals toegelicht kan elke radioloog invulling geven aan deze verdere uitwerking. Dit kan zowel als individu, als samen met de afdeling/maatschap in het ziekenhuis en/of met de sectie/commissie binnen de NVvR. Hierbij de oproep vanuit het bestuur om bij volgende vergaderingen de visie, de genoemde rollen en thema’s te agenderen om tot concrete acties te komen. Tijdens de Algemene Vergadering in november zal de verdere uitwerking van de strategie worden geagendeerd, want zoals gezegd tijdens de AV: ‘The future depends on what we do in the present’.