Lidmaatschapscategorieën NVvR

De NVvR kent gewone leden, juniorleden, emeritusleden en buitengewone leden.

Lidmaatschapscategorieën NVvR

De ledencategorieën zijn als volgt ingedeeld (zie voor de officiële formulering art. 4.2 van de statuten): 

- een gewoon lid is een arts die als radioloog is ingeschreven in het register van de RGS en ook als zodanig functioneert. Het reductielidmaatschap van de NVvR is voor gewone leden mogelijk wanneer (aantoonbaar) minder wordt verdiend dan EUR 4750 bruto per maand of EUR 57000 per jaar. Uiteraard wordt met deze gegevens vertrouwelijk omgegaan. Voor reductieleden geldt het deelnametarief voor juniorleden bij Sandwichcursus en Radiologendagen. De bijdrage die reductieleden aan FMS moeten betalen wordt voor de helft door de NVvR betaald. 

- een junior-lid is een arts die in Nederland (of tijdelijk in het buitenland) in opleiding is tot radioloog. Juniorleden die aangeven hun opleiding beëindigd te hebben worden automatisch omgezet naar het gewone lidmaatschap van de NVvR (tenzij ze hun opleiding voortijdig hebben beëindigd). Juniorleden zijn ook automatisch (junior)lid van ESR.

- een buitengewoon lid is
a)een radioloog die als zodanig in het buitenland functioneert en daar in het register is ingeschreven, of
b)een radioloog die wel ingeschreven is (geweest) in het register van RGS maar niet meer als zodanig praktiseert, of
c)iemand met een academische titel die in Nederland een met de radiologie verwant beroep uitoefent of iemand die een functie vervult die voor de radiologie van grote betekenis is. 
Buitengewoon leden zijn geen automatisch lid van ESR, noch automatisch aangesloten bij FMS.

- een emerituslid kan worden de radioloog die zijn/haar praktijk volledig heeft beëindigd en ouder is dan 60 jaar. Het emerituslidmaatschap moet vóór 1 december schriftelijk worden aangevraagd om het jaar daarop te kunnen ingaan. Emeritusleden zijn geen automatisch lid van ESR, noch automatisch aangesloten bij FMS.

Een wijziging in het lidmaatschap kan direct na bevestiging door het bureau van de NVvR ingaan, maar heeft pas met ingang van het volgende kalenderjaar effect op de contributiefactuur. De tarieven voor de verschillende lidmaatschapscategorieën treft u hier aan.