Leidraad Onverwachte Bevindingen

De Leidraad Onverwachte Bevindingen NVvR (Commissie Kwaliteit, 2021) beschrijft een systeem voor tijdige en adequate communicatie met de aanvrager over radiologische bevindingen die onverwacht zijn binnen de medische context van de patiënt. De leidraad wordt door de NVvR intern en extern als gedragslijn uitgedragen. Het bestuur roept de leden op deze werkwijze te bespreken met de maatschap/vakgroep en de ziekenhuisstaf; en op de werkvloer te implementeren.

De leidraad is een herziening van de Leidraad Kritieke Bevindingen (2015). 
De leidraad is gepresenteerd aan en vastgesteld door de Algemene Vergadering (AV) op 6 februari 2020. In juni 2020 is nadere afstemming gezocht met IGJ over de naamgeving en implementatietermijn. Op 12 november 2020 en op 4 februari 2021 is een enkele aanpassing en verheldering informerend besproken in de AV; op 17 juni 2021 zal de leidraad definitief worden vastgesteld. De belangrijkste wijzigingen en versiebeheer van de leidraad staan in deze toelichting

De herziene leidraad onderscheidt twee urgentieniveaus van aanvullende communicatie: 1. Onverwachte bevindingen gezien de medische context, met een grote medische urgentie; en 2. Onverwachte bevindingen gezien de medische context, met matige urgentie en een beperkte kans op vertraagde kennisname door de aanvrager bij het normale proces van verslaglegging.
In het artikel in Imago (maart 2021) wordt toegelicht dat door het in aanmerking nemen van de medische context bij het definiëren van een onverwachte bevinding, de nieuwe leidraad beter aansluit bij de gewenste praktijk.

Handvatten voor implementatie

Ten behoeve van de implementatie van de leidraad, reikt de commissie kwaliteit leden de volgende handvatten aan:

1) Bespreek en accordeer de leidraad binnen de medische staf van uw instelling. Aanvragers van radiologisch onderzoek dienen op de hoogte zijn van de aanbevelingen en uitgangspunten in deze leidraad.

2) Bespreek binnen uw maatschap/vakgroep de leidraad en de gevolgen hiervan.

3) Stel een lokaal protocol op waarin is vastgelegd:
- de werkwijze voor communicatie van onverwachte bevindingen en de borging daarvan.
- de werkwijze en verantwoordelijkheid voor de controle van kennisname door de aanvrager van verslagen met onverwachte bevindingen (categorie 2).

4) Benoem in uw maatschap/vakgroep een proceseigenaar of aanspreekpunt voor implementatie, evaluatie en borging van de leidraad. De taken van deze proceseigenaar kunnen zijn:
- interne en externe communicatie van de leidraad, oa. door verspreiding onder interne en externe aanvragers, zoals huisartsen;
- zorgdragen voor noodzakelijke interne aanpassingen aan de nieuwe verplichtingen en uniformering hiervan, bv. addendum aan verslag over tijdstip en wijze van communicatie;
- aanspreekpunt bij problemen en feedback voor vakgroep, aanvragers en anderen (VIM, calamiteiten);
- evaluatie en borging, bv. door opname als vast agendapunt bij reguliere complicatiebesprekingen.

5) De inhoud en implementatie van deze leidraad is besproken met de Inspectie (IGJ). IGJ stelt als uitgangspunt dat een implementatietermijn van 12 maanden na vaststelling in de AV voldoende is om de werkwijze uit deze leidraad te kunnen invoeren

Commissie kwaliteit, 2021

Categorie 
Type 
Leidraad
Trefwoorden 
kritieke bevindingen
nevenbevindingen
communicatie
onverwachte bevindingen