Leidraad Onverwachte Bevindingen

De Leidraad Onverwachte Bevindingen NVvR (Commissie Kwaliteit, 2021) beschrijft een systeem voor tijdige en adequate communicatie met de aanvrager over radiologische bevindingen die onverwacht zijn binnen de medische context van de patiënt. De leidraad wordt door de NVvR intern en extern als gedragslijn uitgedragen. Het bestuur roept de leden op deze werkwijze te bespreken met de maatschap/vakgroep en de ziekenhuisstaf; en op de werkvloer te implementeren.

De leidraad is een herziening van de Leidraad Kritieke Bevindingen (2015). 
De leidraad is gepresenteerd aan en vastgesteld door de Algemene Vergadering (AV) op 6 februari 2020. In juni 2020 is nadere afstemming gezocht met IGJ over de naamgeving en implementatietermijn. Enkele aanpassingen zijn op 12 november 2020 en op 4 februari 2021 in de AV informerend besproken; in juni 2021 zal de leidraad definitief worden vastgesteld. De belangrijkste wijzigingen en versiebeheer van de leidraad staan in deze toelichting

Handvatten voor implementatie

Ten behoeve van de implementatie van de leidraad, reikt de commissie kwaliteit u ter ondersteuning de volgende handvatten aan:

1) Bespreek en accordeer de leidraad binnen de medische staf van uw instelling. Aanvragers van radiologisch onderzoek dienen op de hoogte zijn van de aanbevelingen en uitgangspunten in deze leidraad.

2) Bespreek binnen uw maatschap/vakgroep de leidraad en de gevolgen hiervan.

3) Stel een lokaal protocol op waarin is vastgelegd:
- de werkwijze voor communicatie van onverwachte bevindingen en de borging daarvan.
- de werkwijze en verantwoordelijkheid voor de controle van kennisname door de aanvrager van verslagen met onverwachte bevindingen (categorie 2).

4) Benoem in uw maatschap/vakgroep een proceseigenaar of aanspreekpunt voor implementatie, evaluatie en borging van de leidraad. De taken van deze proceseigenaar kunnen zijn:
- interne en externe communicatie van de leidraad, oa. door verspreiding onder interne en externe aanvragers, zoals huisartsen;
- zorgdragen voor noodzakelijke interne aanpassingen aan de nieuwe verplichtingen en uniformering hiervan, bv. addendum aan verslag over tijdstip en wijze van communicatie;
- aanspreekpunt bij problemen en feedback voor vakgroep, aanvragers en anderen (VIM, calamiteiten);
- evaluatie en borging, bv. door opname als vast agendapunt bij reguliere complicatiebesprekingen.

5) De inhoud en implementatie van deze leidraad is besproken met de Inspectie (IGJ). IGJ stelt als uitgangspunt dat een implementatietermijn van 12 maanden na vaststelling in de AV voldoende is om de werkwijze uit deze leidraad te kunnen invoeren

Commissie kwaliteit, 2021

Categorie 
Type 
Leidraad
Trefwoorden 
kritieke bevindingen
nevenbevindingen
communicatie
onverwachte bevindingen