Verschil tussen een commissie en werkgroep NVvR

Alle mogelijke NVvR-'clubjes' zijn gereguleerd in Statuten en Huishoudelijk Reglement. Ook clubjes die onder een andere naam fungeren (bijvoorbeeld genootschap) worden geclassificeerd als één van de daarin gedefinieerde verenigingsorganen. De NVvR kent secties, commissies, subcommissies en werkgroepen. 

Uitgangspunt van de regels is dat NVvR-leden tijdig worden geïnformeerd over, en waar nodig expliciet kunnen instemmen met, zaken die hen en hun functioneren aangaan en waar deze organen van de NVvR zich namens hen mee bezighouden.

Het onderscheid tussen de verschillende organen is dat:

-een sectie en een commissie moeten worden ingesteld door de AV (met een reglement dat moet worden goedgekeurd, zie art. 13.4 Statuten). Secties gaan over een specifiek deelaspect van de radiologie, Commissies worden ingesteld voor het vervullen van bepaalde taken (art. 7.1 HR).

-een subcommissie ressorteert onder een commissie, waarbij de AV (via het bestuur, art. 7.3 HR) wordt geïnformeerd over taakopdracht, samenstelling en werkwijze (art. 13.5 Statuten). Subcommissies rapporteren aan de ‘bovenliggende’ commissie. In het spraakgebruik wordt een subcommissie vaak commissie genoemd, maar in het organogram nemen ze dus wel een andere plek in.

-een werkgroep kan worden ingesteld door secties/commissies (art. 13.2 Statuten) of door het bestuur, waarbij de AV wordt geïnformeerd over taakopdracht, samenstelling en werkwijze (art. 13.9 Statuten).

Daarnaast vaardigt het bestuur NVvR mensen af naar externe organen/instanties/verbanden. Ook van hun activiteiten dienen de leden te worden geïnformeerd. 

Naast de procedurele regels zijn secties en commissies materieel meer in de structuur van de NVvR verankerd (met jaarverslagen, eigen plek in het organogram en op de website, kostenplaatsen in de financiële administratie, linking pins tussen commissies, etc.). Qua taakstelling zijn ze meer structureel van aard dan werkgroepen, die eerder voor ad-hoc en kortdurende taken in het leven worden geroepen.