Commentaarfase Kwaliteitsstandaard Intramurale spoedzorg

De commentaarfase voor het Kwaliteitsstandaard Intramurale spoedzorg is gestart. Tot en met 16 februari 2018 kan commentaar worden geleverd op dit kader. Namens de NVvR is de heer L.F.M. Beenen (sectie Acute radiologie) betrokken bij de ontwikkeling van deze standaard.

U kunt het commentaar in het commentarenformulier aangeven en per e-mail aanleveren aan de NVvR.

Achterinformatie en context

Zoals in de Algemene Vergadering van 16 november jl. gepresenteerd en besproken, is door partijen in de spoedzorg o.l.v. het LNAZ recent een Kwaliteitskader Spoedzorgketen opgesteld dat normen, richtlijnen en aanbevelingen beschrijft, die de kwaliteit van de spoedzorgketen zullen moeten bevorderen. In dit document zijn ook normen t.a.v. de radiologie opgenomen. De NVvR is momenteel in gesprek met betrokken partijen om de verschillende producten (en normen) rondom spoedzorg goed op elkaar af te laten stemmen. Tijdens de Algemene Vergadering op 8 februari 2018 zal een definitief voorstel worden gepresenteerd.