Informatie Voortgangstoets VGT

Laatste update op 17 september 2021: De eerstvolgende Voortgangstoets is op woensdag 6 oktober 2021. De toets zal digitaal worden afgenomen in de TenT bij de VU in Amsterdam. Vanwege de beperkingen vanuit de VU-organisatie van het aantal deelnemers dat tegelijkertijd aan een examen mag deelnemen op deze locatie, wordt de VGT afgenomen in twee groepen. Tot de eerste groep behoren aios in de differentiatiefase. Aios in de common trunkfase vormen de tweede groep. Wisselen tussen de groepen is niet mogelijk. Een kleine groep aios zal de toets in het UMCU (ook digitaal) maken.
Elke aios ontvangt per e-mail een brief met persoonlijke informatie over locatie en tijden.

Deelname aan de VGT is voor iedere aios radiologie verplicht gedurende de hele opleiding. Alle bij de NVvR bekende aios (juniorleden) zijn automatisch ingeschreven voor deelname.

Registratie
Het is belangrijk dat de NVvR beschikt over uw actuele gegevens. Deze worden o.a. gebruikt voor het bepalen van de uitslag van de VGT. U bent als aios zelf verantwoordelijk voor de juistheid en actualiteit van uw registratie bij de NVvR. Een VGT-uitslag die is gebaseerd op incorrecte gegevens kan na afloop van de VGT niet meer worden gewijzigd. 

Procedure
Alle bij de NVvR bekende aios ontvangen ongeveer drie maanden tevoren een mail met gegevens met het verzoek deze te controleren. Mocht u onverhoopt deze mail niet ontvangen hebben, dan dient u contact op te nemen met het bureau van de NVvR. Vlak voor de VGT ontvangen de deelnemers nog een bevestigingsbrief van hun deelname.
De kosten voor deelname aan een voortgangstoets radiologie zijn opgenomen in de Verzamelfactuur, die jaarlijks aan de opleider wordt gestuurd. 
Overigens ontvangt het Bureau géén gegevens van RGS! Tip: wijzig tijdig uw gegevens op de website mocht dit nodig zijn, met name vragen we uw aandacht voor de geregistreerde werkplek op de dag van de VGT. 

VGT 6 oktober  
Deze digitale toets zal bestaan uit 180 vragen. Geen toetsinzage na afloop.  
Na de VGT: Tot één week na ontvangst van de mail met uw voorlopige uitslag, kunt u een Opmerkingenformulier indienen met uw commentaar. Commentaar kan alleen ingediend worden via het Opmerkingenformulier en niet via een reply op de mail die u ontvangt. 

VGT
De digitale VGT bestaat uit 180 vragen. Bekijk het instructiefilmpje van VQuest met betrekking tot het maken van de digitale VGT. Indien er onverhoopt technische problemen (of anderszins) zijn, dan kan de Examencommissie ter plekke beslissen over te gaan op de beschikbare reserve 'papieren' toets.
Het exacte adres van de toetszaal is: De Boelelaan 1091a (TenT gebouw). Klik hier voor plattegrondje en de aanlooproute. 
Aanvang toets 12.00 uur. Einde toets 14.45 uur. Zorg dat u op tijd aanwezig bent. Meenemen: legitimatiebewijs + pen.

Wijziging toetsinzage (niet van toepassing voor toets 6 oktober 2021)
Voor de komende VGT zal de Examencommissie de toetsinzage als volgt wijzigen. Aios zullen op de gebruikelijke wijze de VGT maken in het toetsprogramma VQuest. Na het algemene einde van de toets om 14.45 uur, krijgen de deelnemers de mogelijkheid om - op de computers in de toetszaal - de toets in te zien via de inzagemodule van VQuest. Hiertoe dienen deelnemers opnieuw in te loggen aan de hand van een nieuw wachtwoord. De inzage eindigt om 16.30 uur.

Het is niet toegestaan om de toetsvragen te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, of op welke manier dan ook.

Aanvragen dispensatie
Na goedkeuring van uw actuele opleider (de opleider van het ziekenhuis waar u op de datum van de VGT toets werkzaam bent) kunt u met het dispensatieformulier dispensatie voor deelname aan de VGT aanvragen. 

Na de VGT
Tot één week na de dag van de VGT (en na inzage), kunt u een Opmerkingenformulier indienen met uw commentaar. Commentaar kan alleen ingediend worden via het Opmerkingenformulier en niet via een e-mail.  

Datum volgende VGT
De DigiTenT van het VUmc is momenteel de enige zaal waar 400 kandidaten terecht kunnen. Het VUmc staat externe partijen pas zeer laat toe om de DigiTenT te boeken. Voor het voorjaar vanaf 1 januari, voor het najaar vanaf 1 augustus. Op het ogenblik is er geen alternatief voor de DigiTenT, maar concurrerende zalen worden wel op korte termijn verwacht. Voorlopig kan de NVvR niet veel meer dan onder voorbehoud een datum aankondigen. Wie een evenement wil organiseren rond de tijd van de Voortgangstoets doet er verstandig aan de hele week van de VGT te vermijden. Mocht de gewenste datum bezet zijn dan zal de NVvR namelijk proberen een andere dag in die week te reserveren. Mocht dat echter ook niet kunnen, dan zien wij ons genoodzaakt uit te wijken naar een andere datum in de betreffende maand. 

M.i.v. de VGT najaar 2019 worden er geen toetsvragen meer op de website gepubliceerd dit i.v.m. de opbouw van de Itembank.

Voor vragen over de VGT kunt u terecht bij Ivonne Schoenmakers van het bureau NVvR.