Expertise

De NVvR heeft een Leidraad Expertiseprocedure bij radiologisch onderzoek ten behoeve van een klachtensituatie elders opgesteld. Externe partijen (aansprakelijkheidsverzekeraars, klachtencommissie van ziekenhuis, etc.) kunnen een beroep doen op de expertise van de NVvR. De onafhankelijkheid en deskundigheid van de NVvR als wetenschappelijke vereniging dient daarbij als waarborg voor een zorgvuldige en uniform uitgevoerde herbeoordelingsprocedure, die hieronder kort puntsgewijs wordt weergegeven.

Procedure in het kort:

1. Partijen die ervan gebruik willen maken, kunnen een casus aanmelden bij de commissie Expertise door middel van een formulier dat door beide partijen gezamenlijk dient te worden ingevuld en ingestuurd aan het bureau van de NVvR. Als bijlagen dienen zowel door de patiënt als de radioloog ondertekende toestemmingsformulieren te worden bijgesloten. Stuur geen foto's, casusgegevens of identiteitsgegevens, omdat eerst de ontvankelijkheid van de casus door de Commissie Expertise wordt beoordeeld! Er kan niet afgeweken worden van de vragen aan het Expertisepanel, zoals die in het aanmeldformulier zijn voorgedefinieerd.

2. Nadat de casus ontvankelijk is verklaard en de factuur voor het aanmelden van een casus is betaald, wordt via de sectie* een expertisepanel van drie radiologen samengesteld. Voor leden van het Expertisepanel is een profiel opgesteld. 

Per 1 januari 2020 wijzigt de expertiseprocedure. Het expertisepanel wordt dan samengesteld uit vier radiologen waarvan één radioloog-editor. Deze radioloog stelt het concept adviesrapport op aan de hand van de herbeoordelingen van zijn drie collega panelleden. Er wordt daarbij door de radioloog-editor melding gemaakt van individuele verschillen in herbeoordeling (in plaats van het consensusrapport van stap 3). 

3. Het Expertisepanel brengt in consensus verslag uit aan de commissie Expertise van de NVvR. De commissie Expertise onderhoudt de contacten met de opdrachtgevers en legt het concept adviesrapport aan beide opdrachtgevers voor ter controle op feitelijke onjuistheden. De namen van de leden van het Expertisepanel worden niet bekend gemaakt.

4. De definitieve adviesrapportage bestaat uit een radiologisch verslag, een oordeel over het eerste verslag en eventueel een addendum op de conceptrapportage. De definitieve adviesrapportage wordt samen met een factuur aan de opdrachtgevers verstuurd. 

Onder omstandigheden kan de commissie Expertise besluiten tot een (tijdelijke) aannamestop van nieuwe casus, bijvoorbeeld als het maximale 'aantal casus in behandeling' is bereikt. 

* de NVvR kent secties waarbinnen radiologen zich rond een bepaald aandachtsgebied hebben georganiseerd

Gerelateerde documenten:

Fouten in de radiologie

Informatie voor radiologen-leden van een expertisepanel (toegankelijk na inloggen)