Kwaliteitskader Spoedzorgketen aangeboden aan Zorginstituut

Het LNAZ heeft op 12 januari jl. mede namens andere partijen (AZN, FMS, InEen, LNAZ, NFU, NHG, NVSHA, NVZ, V&VN, ZN en Patiëntenfederatie Nederland) het Kwaliteitskader Spoedzorgketen aangeboden aan Zorginstituut Nederland.

Doel van dit kader is de kwaliteit in de spoedzorgketen verder te verbeteren. Het richt zich op de acute huisartsenzorg, ambulancezorg, zorg geleverd door de mobiele medische teams en de acute ziekenhuiszorg. Het beschrijft bestaande landelijke normen en richtlijnen, nieuwe normen en doet aanbevelingen die de kwaliteit van de spoedzorgketen bevorderen.  
 
De inhoud van het kwaliteitskader heeft de instemming van de elf partijen, met de vermelding dat de FMS (mede namens de NVvR) heeft aangegeven vooralsnog geen akkoord te kunnen geven op de voorgestelde norm voor de aanwezigheid van geriatrische expertise op de SEH en de normen voor aanwezigheid van de radioloog en de anesthesioloog, die ontleend zijn aan de levelcriteria traumacentra van de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT).
Ook wenst de FMS eerst een budget-impactanalyse op het gehele kwaliteitskader voorafgaand aan de implementatie (zie hier het nieuwsbericht van de FMS). ZN wil doorrekening van het gehele kwaliteitskader voordat zij wil besluiten over accordering. Het Zorginstituut heeft inmiddels aangegeven het risico op meerkosten te willen onderzoeken, alvorens over te gaan tot tripartiete formalisering van het kader.

De NVvR zal op korte termijn om tafel gaan met de NVT (traumachirurgen) en NVA (anesthesiologen) om de levelcriteria traumacentra multidisciplinair te bespreken. Het gaat daarbij om aansluiting op de praktijk met oog voor kwaliteit en doelmatigheid, ook kijkend naar de huidige technische mogelijkheden en het werken op afstand, die nu nog onvoldoende in de criteria zijn terug te vinden.
De uitkomsten zullen een volgende Algemene Vergadering worden geagendeerd.

Eerdere nieuwsberichten

Commentaarfase Kwaliteitsstandaard Intramurale spoedzorg van 20 december jl.

Kwaliteitskader Spoedzorgketen van LNAZ van 9 november jl.