Leidraden / standpunten / notities

De NVvR speelt in op actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied door het opstellen van verenigingsdocumenten. Deze bieden de leden ondersteuning in de dagelijkse praktijk.
Bij de naamgeving van documenten committeert de NVvR zich aan de uniforme terminologie zoals vastgesteld in de Raad Kwaliteit (FMS, 2017).

Leidraden Kwaliteit NVvR

Het document Leidraden Kwaliteit NVvR (geaccordeerd AV dd 16-11-2017) geeft adviezen t.a.v. de werkwijze en verantwoordelijkheden bij de aanvraag, uitvoering en beoordeling van beeldvormend onderzoek.
Het document omvat de:
- Leidraad Beschikbaarheid beeld en verslag bij herbeoordeling;
- Leidraad Beschikbaarheid klinische informatie bij aanvraag beeldvormende diagnostiek;
- Leidraad Archivering en beoordeling van surveys of scout opnames MR en CT.
De leidraad wordt intern en extern als gedragslijn uitgedragen.

Leidraad Informed consent bij radiologische interventies

De leidraad informed consent bij radiologische interventies (geaccordeerd AV dd 22-06-2017) geeft aanbevelingen voor de informed consent procedure. De interventieradioloog dient zich er voorafgaand aan een procedure van te vergewissen dat informed consent is verkregen en gedocumenteerd.
Aanbevolen wordt dat ieder ziekenhuis een lijst beschikbaar heeft met kans van slagen en soorten en aantallen complicaties per type ingreep, zodat zowel interventieradiologen als verwijzers van hetzelfde ziekenhuis uniform voorlichting aan patiënten geven. De NVvR stelt hiervoor een voorbeeldlijst met complicaties beschikbaar.

Leidraad Expertise bij klachtensituatie elders

Deze leidraad Expertise (geaccordeerd AV dd 04-02-2016) beschrijft een procedure voor herbeoordeling van radiologisch onderzoek ten behoeve van een klachtensituatie elders. De leidraad is in 2017 aangepast.

Leidraad Kritieke Bevindingen

De leidraad Kritieke Bevindingen (geaccordeerd AV dd 04-06-2015) beschrijft een systeem waarmee tijdige en adequate communicatie met de verwijzer over kritieke radiologische bevindingen geborgd wordt. Het bestuur roept de leden op deze werkwijze op de werkvloer te implementeren, en deze te bespreken met de maatschap/vakgroep en de ziekenhuisstaf. De leidraad heeft in juni 2016 tekstueel een kleine wijziging ondergaan.  

Standpunt Echografie

Het verenigingsstandpunt Echografie (geaccordeerd AV dd 04-06-2015) over de uitvoering van echografie bestaat uit twee documenten: een procesbeschrijving voor radiologen en een standpunt t.a.v. de rol van echolaboranten bij de uitvoering van echografie.

Advies Digitaal Beeldtransport Radiologie

Het advies Digitaal Beeldtransport (geaccordeerd AV dd 04-06-2015) voor digitale beeldenuitwissing tussen ziekenhuizen gezien de huidige stand van de ontwikkelingen op dit gebied. Er is sprake van digitaal beeldtransport zodra beelden buiten de infrastructuur van PACS of EPD digitaal verplaatst of toegankelijk gemaakt moeten worden. 

Standpunt Screenende Total Body Scans / Health Checks

De NVvR is van mening dat voldoende wetenschappelijk bewijs ontbreekt voor het rechtvaardigen van screenend beeldvormend onderzoek in de gezonde populatie met behulp van CT, MRI en PET-CT. Men maakt daarbij de kanttekening dat screenen afhankelijk van een individueel risicoprofiel wel zinnig kan zijn (bv voor longkankerscreening bij bepaalde populaties). Het volledige standpunt vindt u hier.
De KNMG heeft in oktober 2017 na een evaluatie van de richtlijn Preventief Medisch Onderzoek (2013) geconcludeerd dat de doelstelling, het beschermen van cliënten tegen de nadelen van preventief medisch onderzoek, met deze richtlijn niet wordt gehaald. Het Zorginstituut is gevraagd om de richtlijn uit haar register te verwijderen.

Standaardprotocollen

Protocollen voor CT of MR, waarbij de ruimte bestaat om deze in het eigen ziekenhuis aan te passen wanneer het beter kan of anders moet, op basis van de beschikbare apparatuur en/of expertise. De protocollen zijn zoveel mogelijk ‘evidence-based’ ontwikkeld en aangevuld met ‘expert opinion’ voor onderwerpen waar onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor bestaat. Protocollen kunnen op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten worden gereviseerd. Bij revisie van de bijbehorende medisch specialistische richtlijn is het wenselijk om het scanprotocol hierin op te nemen en aan de AV voor te leggen ter autorisatie. De beschikbare protocollen kunt u vinden bij de sectie van het betreffende aandachtsgebied. Voor de scanprotocollen van de sectie Abdominale Radiologie klik hier.

Standaard verslaglegging

Format voor gestandaardiseerde en uniforme verslaglegging, bestaande uit aanbevelingen t.a.v. de minimale inhoud. Bij revisie van de bijbehorende medisch specialistische richtlijn is het wenselijk om deze aanbevelingen hierin op te nemen en aan de AV voor te leggen ter autorisatie. De beschikbare formats voor standaard verslaglegging kunt u vinden bij de sectie van het betreffende aandachtsgebied.