Update Kwaliteitskader Spoedzorgketen en budgetimpactanalyse

Mede op basis van besluitvorming in de Algemene Vergadering van de NVvR van 25 mei jl. heeft de Federatie Medisch Specialisten (FMS) voor de deadline van 1 juni jl. voorstellen gedaan tot aanpassing van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen zoals aangeboden aan het Zorginstituut. Dit betrof vanuit de NVvR de beschikbaarheid van de radioloog (p. 41) en het nog lopende overleg van de NVvR met de NVT over de levelcriteria traumacentra, die niet eerder multidisciplinair zijn vastgesteld. Bovendien is er nog een Kwaliteitsstandaard Intramurale spoedzorg in de maak die verder gaat dan alleen traumazorg.

Reactie Zorginstituut

In de zomer heeft het Zorginstituut aan de FMS laten weten dat het NVvR-voorstel tot aanpassing van de tekst op p. 41 over de beschikbaarheid van de radioloog bij een geopende SEH niet wordt overgenomen, omdat "er geen overeenstemming is bereikt over" [...] "de huidige bezettingsnormen in de traumacentra". Een soortgelijke reactie is gegeven op de punten van andere specialismen.
Het Zorginstituut overweegt haar doorzettingsmacht te gebruiken om het kwaliteitskader in zijn huidige vorm in het register op te nemen, tenzij de FMS alsnog instemt. Hierop heeft de FMS laten weten deze instemming niet te kunnen geven. Ze heeft nogmaals gevraagd om eerst de budgetimpactanalyse door de NZa, een implementatieplan en de levelcriteria traumacentra af te wachten.
Het bestuur van de NVvR heeft de situatie met de FMS besproken. Het is niet de verwachting dat het Zorginstituut het kwaliteitskader definitief zal vaststellen en in het register opnemen, voordat de budgetimpactanalyse is afgerond.

Budgetimpactanalyse

De budgetimpactanalyse door de NZa zal niet op het hele kwaliteitskader plaatsvinden, maar op enkele normen. Vigerende NVvR-norm is dat een radioloog binnen kantooruren binnen 15 minuten en buiten kantooruren binnen 30 minuten na oproep aanwezig moet kunnen zijn (zie Algemene Vergadering d.d. 25 mei 2018 voor de volledige formulering). Op p. 41 van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen staat echter: "Voor een level 1 ziekenhuis geldt 24/7 binnen 15 minuten." Dit is momenteel niet de gangbare praktijk en zal bij implementatie logistieke, personele en financiële consequenties hebben in de betreffende ziekenhuizen. Omdat deze tekst vooralsnog niet is gewijzigd zal de FMS het Zorginstituut en de NZa vragen dit mee te nemen in de budgetimpactanalyse.

Levelcriteria traumacentra

Met de vraag van de FMS aan het Zorginstituut om te wachten op de levelcriteria traumacentra, is de verwachting uitgesproken dat deze binnen afzienbare termijn multidisciplinair zullen worden vastgesteld. Dit kan een nieuwe mogelijkheid zijn om de tekst op p. 41 van het kwaliteitskader aangepast te krijgen, waarvoor het bestuur van de NVvR zich blijft inzetten. Daarbij is zij wel afhankelijk van anderen.
Met de NVT heeft overleg plaatsgevonden over de radiologische onderdelen in de levelcriteria traumacentra en recent is van de NVT een eerste versie ontvangen. Deze versie wordt momenteel bekeken en zal nog een traject van discussie en besluitvorming binnen de NVvR moeten doorlopen.

Eerdere nieuwsberichten

Kwaliteitskader Spoedzorgketen van LNAZ d.d. 9 november 2017
Kwaliteitskader Spoedzorgketen aangeboden aan Zorginstituut d.d. 19 januari 2018 
Ingelaste AV over spoedzorg en de radioloog d.d. 13 april 2018
Stemming over spoedzorg tijdens AV 25 mei 2018 d.d. 25 mei 2018